Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z.

Preambula

Občianske združenie Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z.  je dobrovoľné občianske združenie rodičov žiakov Základnej školy s materskou školou na ulici Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave (ďalej táto základná škola len ako „ZŠ“ alebo „škola“), cieľom ktorého je podporovať vzdelávanie a výchovu žiakov ZŠ.

Článok I.

Názov a sídlo občianskeho združenia

Názov:                  Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z.

Sídlo:                    Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava

Článok II.

Vznik občianskeho združenia

 1. Občianske združenie Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z. (ďalej RZ SUT), vzniklo registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 2. Doba trvania RZ SUT je časovo neobmedzená.

Článok III.

Postavenie občianskeho združenia

 1. RZ SUT je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Spolupracuje s vedením školy pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov, pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti žiakov školy, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy, pri organizovaní domácich a zahraničných stykov školy a pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak.
 2. Spolu s vedením školy posudzuje výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu, vyjadruje sa k metodike tejto práce a aktivizuje rodičov na odstránenie prekážok optimalizácie tohto procesu na škole. V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi.
 3. Činnosť RZ SUT sa riadi týmito stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti RZ SUT. Rešpektuje požiadavky vedenia školy dotýkajúce sa spolupráce školy s rodičmi.
 4. RZ SUT sa riadi zásadou demokracie a delegovanej právomoci. Štruktúrne prvky RZ SUT a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe rovných a priamych volieb.

Článok IV.

Poslanie a úlohy občianskeho združenia

 1. Poslaním RZ SUT na škole je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri ochrane práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa (UNESCO), pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov (zákonných zástupcov) detí a pri ochrane učiteľov s morálnym kreditom pred nepriaznivými faktormi procesu výchovy.
 2. RZ SUT zbiera a rieši podnety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa vzdelávania a výchovy detí a žiakov, zabezpečovania tohto procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými zamestnancami školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za vzdelávanie a výchovu detí a žiakov a na základe vzájomného partnerského vzťahu.
 3. Hlavnou úlohou RZ SUT v súlade s preambulou stanov je najmä:
 4. podporovať vzdelávanie a výchovu žiakov a detí v rámci činnosti samotnej školy,
 5. podporovať záujmovú činnosť organizovanú prostredníctvom školy, a to predovšetkým odbornú, umeleckú a športovú,
 6. vyvíjať spoločenské a propagačné aktivity prinášajúce prospech pri vzdelávaní a výchove,
 7. materiálne podporovať školskú vzdelávaciu a výchovnú činnosť tak, aby sa zlepšovalo prostredie a vybavenie školy, ktoré môžu využívať žiaci tejto školy.
 8. RZ SUT ustanovuje Radu rodičov, ktorá rozhoduje vo veciach RZ SUT a zabezpečuje realizáciu jeho poslania a úloh. Realizáciu jej rozhodnutí zabezpečuje Výkonný výbor a kontrolu hospodárenia s prostriedkami RZ SUT zabezpečuje Revízna komisia RZ SUT.
 9. RZ SUT rešpektuje právnu subjektivitu školy pri presadzovaní záujmov svojich členov. Problémy presahujúce kompetencie vedenia školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípadne s Ministerstvom školstva SR.

Článok V.

Orgány občianskeho združenia

 1. Orgány RZ SUT tvoria: triedne aktívy (ďalej TA)

 rada rodičov (ďalej RR),

 výkonný výbor (ďalej VV),

 revízna komisia (ďalej RK).

 • Členovia jednotlivých orgánov RZ SUT hlasujú o otázkach spadajúcich do ich kompetencie v zásade prezenčne, t.j. osobne na zasadnutí toho ktorého orgánu RZ SUT. V prípade potreby môže predseda toho ktorého orgánu rozhodnúť, že o otázkach, pri ktorých to stanovy nevylučujú, vyhlási hlasovanie v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailových adries členov evidovaných pre tento účel VV. Orgány RZ SUT rozhodujú v zmysle stanov buď jednoduchou väčšinou (t.j. vyše 50% z tých, ktorí sa hlasovania zúčastnili) alebo absolútnou väčšinou (t.j. vyše 50% z tých, ktorí majú oprávnenie hlasovať – čiže v tomto prípade sa rátajú aj tí, čo sa hlasovania nezúčastnili)
 • Členovia jednotlivých orgánov RZ SUT vykonávajú svoju funkciu dobrovoľne a bez nároku na odmenu. Členstvo a výkon funkcie v orgánoch RZ SUT sú spojené s členstvom v RZ SUT. Zánikom členstva rodiča v RZ SUT zaniká zároveň jeho členstvo a prípadný výkon funkcie v orgánoch RZ SUT.
 • Triedny aktív je hlavným článkom organizačnej štruktúry RZ SUT. Vzniká na prvej schôdzi TA – tried v školskom roku na základe vzniku členstva rodičov v RZ SUT podľa čl. VI ods. 2 stanov.
 • Jeho úlohou je napomáhať vytváraniu vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi rodičmi, triednym učiteľom a v danej triede vyučujúcimi učiteľmi s cieľom podieľať sa na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovaní mimotriednej a záujmovej činnosti žiakov a detí triedy.
 • TA je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomných aspoň 1/3 jeho členov alebo ak sa elektronického hlasovania zúčastnilo aspoň 1/3 jeho členov.
 • Spomedzi členov TA volí predsedu TA – triedneho dôverníka, zástupca triedneho dôverníka a zapisovateľa. Funkčné obdobie predsedu TA je jeden rok a končí v septembri nasledujúceho školského roka zvolením nového predsedu TA na prvom zasadnutí TA v novom školskom roku. Ak predsedovi TA zanikne jeho funkcia pred uplynutím funkčného obdobia, VV zabezpečí najneskôr do 2 kalendárnych mesiacov od zániku funkcie predsedu TA uskutočnenie  voľby nového predsedu TA za danú triedu.
 • Zabezpečuje výber členského príspevku na obdobie školského roka a jeho odovzdanie hospodárovi VV prostredníctvom predsedu TA, prostredníctvom triedneho učiteľa, ak ten s takouto požiadavkou bude súhlasiť, alebo vkladom na účet RZ SUT.
 • Vyjadruje sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v danej triede, pomáha triednemu učiteľovi riešiť problémové situácie, formuluje pripomienky RR alebo vedeniu školy na odstránenie nedostatkov v procese.
 • Rešpektuje rozhodnutia a odporúčania RR a zabezpečuje ich realizáciu a realizáciu odporúčaní VV prostredníctvom rodičov žiakov triedy.
 • Navrhuje rodičov do účelových zoskupení pri RZ SUT (komisie), do orgánov RZ SUT (VV, RK) a orgánov školy podľa odporúčaní alebo výzvy VV a RR.
 • Zabezpečuje organizáciu aktivít rodičov a žiakov triedy podľa rozhodnutia TA.
 • Schvaľuje absolútnou väčšinou hlasov všetkých členov TA VV predložené a RR odporúčané návrhy na zmeny stanov, pričom tieto zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť ich schválením.
 • Zasadá spravidla 3-krát počas školského roka. Predseda TA môže zvolať na návrh rodičov alebo triedneho učiteľa mimoriadne zasadnutie TA na riešenie vážneho problému, alebo v inej neodkladnej záležitosti.
 • Z každého zasadnutia TA sa vyhotovuje zápisnica, ktorú spracuje zapisovateľ TA zrozumiteľnou formou s dôrazom na formuláciu pripomienok rodičov. Do zápisnice sa uvádzajú aj tie pripomienky a návrhy rodičov, ktoré boli priamo na aktíve riešené a doriešené zo strany rodičov alebo triedneho učiteľa (vyučujúcich učiteľov) a nevyžadujú angažovanosť RR, VV, alebo vedenia školy.
 • Zástupcom TA v RR je predseda TA – triedny dôverník, ktorý je povinný zúčastňovať sa zasadnutí RR, alebo jeho zástupca. Zastupujúci triedny dôverník má rovnaké hlasovacie právo ako triedny dôverník.
 • Predseda TA v RR prednesie na zasadnutí RR pripomienky a návrhy rodičov TA, prispieva svojou aktivitou k riešeniu problémov, ktorými sa RR zaoberá a sprostredkúva rodičom TA všetky informácie, ktoré sú im z rokovania RR adresované. V rámci TA zabezpečuje plnenie ustanovení stanov RZ SUT.
 • Rodičia majú pri hlasovaní TA len toľko platných hlasov, koľko ich detí je žiakmi danej triedy a zároveň členmi RZ SUT. TA rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných alebo elektronicky hlasujúcich rodičov, ak tieto stanovy neurčujú inak.
 • Rada rodičov je najvyšším orgánom RZ SUT.
 • Je tvorená triednymi dôverníkmi jednotlivých TA.
 • Rieši otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným opatreniam vedenia školy, schvaľuje rozpočet RZ SUT a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje výdaj finančných prostriedkov RZ SUT, v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (TA). Rozhoduje o opatreniach napomáhajúcich výchovno-vzdelávaciemu procesu.
 • Zasadá v školskom roku spravidla 3-krát. Zasadnutí RR sa môže zúčastniť riaditeľ školy, alebo ním určený zástupca vedenia školy (ďalej riaditeľ školy alebo ním určený zástupca len ako „zástupca školy“). Zasadnutí RR sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Mimoriadne zasadnutia RR zvolané na žiadosť rodičov, TA, alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov zvoláva predseda VV. Radu môže zvolať predseda VV (počas jeho neprítomnosti podpredseda), ak o to požiada vedenie školy, TA alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad.
 • Volí na svojom prvom zasadnutí v školskom roku VV, ktorý pozostáva z predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára, a to spôsobom uvedeným v ods. 6 tohto článku stanov
 • Rada rodičov je uznášaniaschopná, ak je na zasadnutí prítomná  väčšina jej členov alebo ak sa elektronického hlasovania zúčastnila väčšina jej členov.
 • Jej rozhodnutia sú záväzné pre všetkých členov RZ SUT. Funkčné obdobie RR je jeden rok a končí v septembri nasledujúceho školského roka zvolením nových triednych dôverníkov TA podľa ods. 4 stanov.
 • Rozhoduje o návrhu zmien stanov, ktorý jej VV predložil na prijatie, a v prípade súhlasu s navrhovanými zmenami predkladá tento návrh triednym aktívom na schválenie.
 • Zápisnicu zo zasadnutia RR vyhotoví tajomník VV. Zápisnicu podpisuje predseda VV, podpredseda VV a predseda RK. Zápisnica sa vyhotovuje pre ostatných členov RR a prizvaných účastníkov zasadnutia. Jeden výtlačok sa zakladá v dokumentácii RZ SUT. V prípade, že zástupca školy  akceptuje pripomienky RR a škola prejaví záujem prijať opatrenia na ich riešenie, zápisnicu podpisuje aj zástupca školy.
 • Výkonný výbor tvoria predseda, podpredseda, tajomník a hospodár, ktorí sú volení absolútnou väčšinou členov RR spomedzi členov RR. Za člena VV môže byť zvolený aj člen RZ SUT, ktorý nie je členom RR. VV môže byť doplnený ďalšími členmi podľa potreby a rozhodnutia RR.
 • VV zabezpečuje uplatňovanie schválených stanov RZ SUT, výkon rozhodnutí RR a riešenie návrhov a pripomienok rodičov kompetentnými subjektmi.
 • Je volený RR na jej prvom zasadnutí v danom školskom roku. Funkčné obdobie VV je jeden rok. Funkcia členov VV zaniká zánikom členstva v RZ SUT, vzdaním sa funkcie člena VV, alebo jeho odvolaním RR. VV sa riadi stanovami RZ SUT a rozhodnutiami RR. Zohľadňuje podľa možností požiadavky vedenia školy a riadi činnosť RZ SUT v súlade s jeho poslaním a úlohami.
 • VV vedie evidenciu členov RZ SUT.
 • Podáva RR na každom jej zasadnutí správu o svojej činnosti, ktorú spracuje predseda RZ SUT a správu o hospodárení, ktorú spracúva hospodár RZ SUT.
 • Predkladá RR návrh na čerpanie prostriedkov RZ SUT a uskutočňuje realizáciu schválených návrhov.
 • Zabezpečuje spoluprácu RZ SUT s vedením školy.
 • Informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov a usiluje sa o ich riešenie, o ktorom informuje zástupcov TA.
 • Zvoláva zasadnutia RR a jej mimoriadne zasadnutia v súlade so stanovami.
 • Zabezpečuje ustanovenie účelových skupín rodičov na organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí a akcií detí a žiakov školy.
 • Navrhuje zmeny stanov, ktoré predkladá na odporúčanie RR.
 • Sprostredkúva rodičovskú komunikáciu s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti zabezpečovania výučby a výchovy detí a žiakov školy a formuluje návrhy a pripomienky adresované týmto orgánom.
 • VV zasadá spravidla 3-krát v danom školskom roku. Prvé stretnutie sa uskutoční v mesiaci september pred konaním TA. Účasť členov VV a pozývaných hostí zabezpečuje predseda, podpredseda alebo tajomník RZ SUT. Mimoriadne zasadnutia VV zvolané na žiadosť rodičov, TA, alebo vedenia školy na riešenie naliehavých úloh a problémov zvoláva predseda VV. V prípade potreby môže VV na svoje riadne alebo mimoriadne zasadnutie prizvať riaditeľa školy alebo ním určeného zástupcu vedenia školy, jednotlivých pedagogických pracovníkov školy, triednych dôverníkov, jednotlivých rodičov alebo zástupcov RZ SUT v iných orgánoch.
 • Tajomník VV vyhotoví Zápisnicu zo zasadnutia VV, ktorú vyhotovuje pre ostatných členov RR a pre prizvaných účastníkov zasadnutia na vyžiadanie. Jeden výtlačok sa zakladá v dokumentácii RZ SUT. Zápisnicu zo zasadnutia VV nie je potrebné vyhotoviť, pokiaľ sa zasadnutie VV konalo bezprostredne pred zasadnutím RR a obsah rokovania VV je uvedený v zápisnici z RR zhotovenej podľa čl. V ods. 5 písm. h) stanov v rámci správy VV o jeho činnosti.  
 • Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia RZ SUT. Tvorí ju predseda a dvaja členovia. Predsedu RK volí RR na svojom prvom zasadnutí v školskom roku, pričom predsedom RK nemôže byť člen VV. Ďalšími dvomi členmi komisie sú rodičia, ktorí sú členmi RR a nie sú členmi VV, ktorí sa revízie zúčastnia na podnet predsedu RK. Kontrola hospodárenia RZ SUT sa vykonáva 2-krát v školskom roku, a to vždy pred konaním najbližšieho zasadnutia RR. Členovia RK sú oprávnení vyžadovať od všetkých orgánov RZ SUT informácie, doklady a podklady o ich činnosti. RK spracuje Správu o výsledku kontroly (inventarizácie), ktorú predkladá RR na jej poslednom zasadnutí v školskom roku a novej RR na jej prvom zasadnutí v nasledujúcom školskom roku. Týmto aktom sa končí jej funkčné obdobie.
 • Zástupcovia občianskeho združenia v iných orgánoch sú členovia RZ SUT – rodičia, zvolení do iných orgánov, ktoré zo zákona predpokladajú účasť zástupcov rodičov. Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy RZ SUT (rodičov) najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania ich detí.
 1. Zástupcovia RZ SUT v iných orgánoch rešpektujú vo svojej práci požiadavky RR a VV RZ SUT a informujú ich o svojich aktivitách pri rokovaní orgánov a o výsledkoch týchto aktivít.
 2. Zástupcovia RZ SUT v iných orgánoch sú povinní informovať RR a VV RZ SUT o obsahu a priebehu týchto rokovaní.
 3. Účelové skupiny rodičov – aktivistov sa vytvárajú za účelom zabezpečenia širšej spolupráce RZ SUT so školou pri príprave a organizovaní kultúrnych, športových, zájazdových alebo iných záujmových podujatí väčšieho (celoškolského) rozsahu. Výber rodičov do týchto skupín sa uskutočňuje na základe ich predbežnej iniciatívy na prvom zasadnutí TA podľa oblasti ich predpokladanej aktivity (kultúra, šport, zájazdy a i.). Účelová skupina sa môže vytvoriť aj na výzvu VV v priebehu školského roka prostredníctvom aktuálneho zasadnutia TA.

Článok VI.

Práva a povinnosti členov občianskeho združenia

 1. Členstvo v RZ SUT je dobrovoľné. Každý rodič dieťaťa navštevujúceho ZŠ má právo byť členom RZ SUT – nárok na členstvo rodiča vzniká, keď sa jeho dieťa stane žiakom ZŠ. Členstvo rodiča v RZ SUT trvá len po dobu, kedy je jeho dieťa žiakom ZŠ.
 • Členstvo v RZ SUT vzniká podpisom Prihlášky za člena RZ SUT a následným zaplatením prvého členského príspevku. Zoznam členov RZ SUT vedie VV.
  • Členstvo v RZ SUT zaniká automaticky, keď dieťa prestane byť žiakom ZŠ. Členstvo sa končí aj vtedy, ak rodič písomne vyjadrí vôľu, aby ďalej už nebol členom RZ SUT. O ukončenie členstva v RZ SUT môže rodič požiadať kedykoľvek počas trvania členstva; v takom prípade bude zo zoznamu členov RZ SUT vyškrtnutý a členstvo mu zanikne. Členstvo zaniká aj nezaplatením členského príspevku.
 • Členovia RZ SUT majú právo:
 • voliť orgány RZ SUT
 • byť volení do týchto orgánov
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu procesu v škole, podávať návrhy, pripomienky a odporúčania a zapájať sa do spolupráce s pedagogickým zborom,
 • byť informovaní o riešení týchto pripomienok a návrhov, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov RZ SUT týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • venovať RZ SUT, škole alebo záujmovým krúžkom detí a žiakov dar vo forme materiálneho alebo finančného príspevku,
 • byť informovaní o práci orgánov RZ SUT na škole.
 • Členovia RZ SUT majú povinnosť:
 • Zúčastňovať sa rokovaní TA, orgánov združenia a orgánov školy alebo orgánov stanovených zákonom, do ktorých boli zvolení alebo sa rozhodli v týchto orgánoch pracovať v rámci aktivít RZ SUT.
 • Uhrádzať členské príspevky na daný školský rok vo výške schválenej triednymi aktívmi pre daný školský rok, vítané je poskytnutie ďalších finančných príspevkov (napr. darov) pre RZ SUT na účely jeho aktivít, aktivít školy, detí a žiakov.
 • Formulovať svoje pripomienky zrozumiteľne a na výzvu VV sa podieľať na ich riešení.
 • Rešpektovať ustanovenia týchto stanov.
 • Zúčastňovať sa bezprostredne riešenia svojej vlastnej pripomienky, ak ich o to VV požiada.

Článok VII.

Zastupovanie občianskeho združenia

 1. RZ SUT vo vzťahu k tretím osobám, v pracovno-právnych, občianskoprávnych a iných vzťahoch zastupujú štatutárni zástupcovia. Štatutárnym zástupcom RZ SUT je predseda VV. Predseda VVje pri výkone svojej funkcie štatutára  viazaný rozhodnutiami RR, týmito stanovami a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.   
 • Za RZ SUT koná navonok v mene združenia predseda RZ SUT samostatne.
 • Ak je predseda RZ SUT  neprítomný, alebo nemôže vykonávať svoje právomoci, zastupuje ho v plnom rozsahu podpredseda RZ SUT.

Článok VIII.

Hospodárenie občianskeho združenia

 1. Príjmy RZ SUT tvoria členské príspevky, výnosy z uskutočnených akcií RZ SUT, z jeho majetku, dobrovoľné príspevky a dary rodičov, iných fyzických osôb, právnických osôb alebo orgánov verejnej správy, sponzorstvo a účelové dary a príspevky.
  1. Návrh financovania aktivít RZ SUT – Rozpočet RZ SUT pripravuje VV v spolupráci s vedením školy a predkladá ho RR na schválenie na jej druhom zasadnutí v školskom roku, ktoré sa koná najneskôr v novembri daného školského roka. Pri spracovaní návrhu financovania aktivít na školský rok sa vychádza z predpokladaného príjmu RZ SUT – členských príspevkov.
  1. Ostatné príjmy RZ SUT sa rozdeľujú prostredníctvom neplánovanej položky rozpočtu podľa jeho aktuálnych potrieb. O rozdelení týchto prostriedkov rozhodne RR (hodnota nad 300 € ), alebo VV (dary v hodnote do 300 €). Spôsob rozdelenia týchto príjmov sa uvádza v Správe o hospodárení RZ SUT, ktorú VV predkladá RR.
  1. Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním adresáta alebo účelu daru (napr. na nákup kníh do školskej knižnice ). Takýmto darom disponuje VV podľa rozhodnutia darcu, ktorému na požiadanie predloží príslušné doklady o účelovom využití daru.
  1. Finančné prostriedky RZ SUT sa ukladajú v príslušnej banke na bežnom účte RZ SUT (ďalej len ako „účet RZ SUT“). Dispozičné právo k účtu RZ SUT majú predseda VV a hospodár.
  1. VV zabezpečuje distribúciu finančných prostriedkov RZ SUT v súlade so schváleným návrhom financovania aktivít RZ SUT na aktuálny školský rok alebo na základe rozhodnutí RR. Priamu zodpovednosť za správu finančných prostriedkov RZ SUT má hospodár RZ SUT.
  1. Výdavky RZ SUT tvoria príspevky pre ZŠ na organizáciu žiackych kultúrnych a športových podujatí, príspevky na odmenu za prácu vynikajúcim žiakom, príspevky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálne vybavenie školy a školského prostredia v zmysle čl. IV ods. 3 stanov, čiastky vynaložené na fungovanie RZ SUT a iné príspevky a mimoriadne výdavky schválené RR .
  1. Výdavky sa uskutočňujú v súlade so schváleným rozpočtom RZ SUT.
  1. Čerpanie finančných prostriedkov sa sleduje pravidelne na základe dokladov a záznamov, ktoré vedie hospodár RZ SUT. . Správu o hospodárení, ktorú spracuje hospodár RZ SUT, predkladá VV RR na každom jej zasadnutí. Doklady, záznamy o hospodárení a výpisy z účtu RZ SUT je hospodár povinný predložiť na požiadanie VV a RK, a to bez zbytočného odkladu.
  1. Veci (predmety), ktoré sú vo vlastníctve RZ SUT, eviduje náležitým spôsobom hospodár RZ SUT. Inventarizácia majetku RZ SUT sa vykonáva raz ročne – pred koncom školského roka alebo pri odovzdávaní funkcie hospodára. Inventarizáciu majetku vykonáva revízna komisia.
  1. RZ SUT je nezisková organizácia, čo znamená, že rozdiel medzi príjmami a výdavkami nie je zisk určený na rozdelenie, ale predstavuje zdroj na zabezpečenie rozvoja činnosti združenia v súlade s jeho cieľmi. Majetok RZ SUT slúži výlučne na realizáciu cieľov tohto občianskeho združenia a na zabezpečovanie jeho činnosti.

Článok IX.

Zánik občianskeho združenia

 1. RZ SUT zaniká zrušením školy alebo rozhodnutím väčšiny členov RZ SUT o zániku zrušením. Túto vôľu rodičov môže VV zisťovať v rámci schôdze TA alebo priamo oslovením rodičov. Za zrušenie RZ SUT musí hlasovať  najmenej 70% rodičov – členov RZ SUT. Na základe toho zvolá VV mimoriadne (záverečné) zasadnutie RR, ktorá v mene RZ SUT potvrdí zánik RZ SUT a zabezpečí s tým spojené opatrenia.
  1. Pri zániku RZ SUT RR:
 2. určí likvidačnú komisiu (skupinu rodičov – členov RR), ktorá vykoná zúčtovanie majetku RZ, sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy, zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku ostatným združeniam podľa ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno-vzdelávacie účely.
 3. Zabezpečí uzatvorenie účtu RZ SUT v banke.
 4. Oznámi zánik RZ SUT MV SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.