Zápisnica z Rady rodičov zo dňa 30. novembra 2020

Online účastníci: 22 dôverníkov, zástupca školy pani riaditeľka Žofia Halásová, Martina Poliačiková (predseda VV), Tomáš Naňo (predseda RK), Janette Omastová Novotná (zástupkyňa 1. stupňa).

Celkový počet dôverníkov: 32

Hlasovanie prebehlo elektronicky.

Schôdza sa konala online kvôli zhoršenej pandemickej situácii na Slovensku. Schôdzu viedla Martina Poliačiková, predseda VV RZ SUT.

Agenda

  1. Úvod (prezencia)
  2. Informácia o založení občianskeho združenia, ďalšie kroky

2.1. Žiadosť na registráciu bola podaná, dodatočné otázky odpovedané a akceptované MV (komunikované mailom zatiaľ), v najbližších dňoch by malo prísť potvrdenie z MV.

2.2. Nasledujúce aktivity VV po obdržaní potvrdenia z MV: žiadosť o IČO, otvorenie bankového účtu, mailovej schránky, tvorba web stránky. Web stránka bude slúžiť na prezentáciu občianskeho združenia, prihlasovanie členov, na publikovanie oznamov, stanov, rozpočtu, správ o hospodárenie, kontaktných údajov.

2.3 Pan podpredseda Kolev: info o nákladoch s webom (odhad 30 Eur ročne), čo bude obsahovať, môže pomôcť s tvorbou

2.4. Hlasovanie o dispozičnom práve k bankovému účtu pre hospodárku a predsedu VV. Dispozičné právo zahŕňa založenie účtu, pohyby na účte a zrušenie účtu. Elektronického hlasovania pre túto otázku sa zúčastnilo 29 dôverníkov.Výsledok: 29 dôverníkov súhlasilo s týmto právom pre hospodárku a predsedu VV.

2.5. Hlasovanie o tvorbe webu. Elektronického hlasovania pre túto otázku sa zúčastnilo 29 dôverníkov. Výsledok 29 dôverníkov súhlasilo s tvorbou webu.

2.6. GDPR pre štatutárov občianskeho združenia a členov občianskeho združenia zisťuje pani Slaninová. Túto otázku zodpovieme v najbližších dňoch.

3. Správa o použití finančných prostriedkov (p. Žitňanská, Príloha č. 1 k zápisnici) Poznámka v najbližšej dobe zjednotíme položky rozpočtu a správy o použití finančných prostriedkov, aby bola možnoť porovnania a zároveň, aby bolo použitie finaných prostriedkov transparetné.

4. Správa o revíznej kontrole (p. Naňo, Príloha č. 2 k zápisnici): Nebola zistená žiadna nezhoda v účtovaní ani v bankových prevodoch. Revízna komisia dala hospodárovi Výkonného Výboru odporúčania.

5. Téma: čipy pre žiakov. Táto otázka je z minulého stretnutia RR. Uskutočnili sme prieskum, ktorého sa zúčastnilo 354 rodičov zo 758 žiakov. 216 (61%) rodičov vyjadrilo súhlas s čipovaním, 104 rodičov (29,4%) nemá záujem o čipovanie. 34 (9.6 %) rodičov nevie sa k tejto otázke momentálne vyjadriť. Na RR rodičov prebehlo hlasovanie, či RR súhlasí so zavedením čipov od budúceho školského roka. Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov RR. 3 členovia vyjadrili súhlas so zavedením čipovania, 14 členov RR nesúhlasilo so zavedením čipovania, 8 členov RR uprednostňuje diskutovať túto tému s rodičmi v nasledujúcom období. Na základe týchto výsledkov hlasovania a tiež prieskumu budeme o tejto otázke rokovať v nasledujúcém období.

6. Návrh rozpočtu Hlasovania o návrhu rozpočtu sa zúčastnilo 28 členov RR. Návrh rozpočtu V2 odsúhlasili 28 členovia RR. V3 zohľadňujúca náklady na čipovanie v tomto šk. roku nie je odsúhlasená, keďže proti čipovaniu boli 14 členovia RR (viď hlasovanie bod 5 tejto zápisnice). RR hlasovala aj o ponechaní dobrovoľného členského poplatku vo výške 12 EUR pre nasledujúci školský rok. Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov RR,  21 členov RR súhlasilo ponechať príspevok vo výške 12 EUR, 4 členovia boli proti. Členovia RR rodičov hlasovali aj o postupe, ktorý bude platiť v prípade zmien v schválenom rozpočte. Predseda VV Martina Poliačiková navrhol nasledovnú  delegáciu, aby rozpočet, ktorý už raz bol schválený RR, nebol menený úplne bez vedomia RR. Riaditeľstvom sa rozumie pani riaditeľka školy, respektíve ňou poverená osoba.Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov RR, 27 súhlasilo s nasledovnou delegáciou.

Zmeny medzi položkami v rozpočte môže riaditeľstvo školy robiť nasledovne
zmeny v rozpočte do 150 Eur dohoda medzi riaditeľstvom školy a hospodárkou
zmeny v rozpočte od 151-300 medzi VV a riaditeľstvom školy
zmeny v rozpočte od 301 rozhodne RR po rokovaní s riaditeľstvom školy

7. Otvorené otázky: Možnosť znížiť rodičovský príspevok pre rodiny s väčším počtom detí, pre rodiny poberajúce hmotnú núdzu: vzhľadom na to, že všetky deti sa zúčastňujú akcií financovaných z príspevkov nie je možné tejto požiadavke vyhovieť. RR diskutovala, že je možné rodinám s väčším počtom detí umožniť platenie vo viacerých mesiacoch, a teda nie  len v septembri-októbri daného školského roka.

8. ďalšie pripomienky z tried

8. 1 Je potrebne aj pre končiacich žiakov vybaviť čip na 2. polrok? RR sa dohodla, že tento školský rok nebude zavádzať čipy. 

8.2 Trieda 5. C: dokedy budú deti v azbestovej triede v impaku? Odpoveď pani riaditeľky, azbest je vybraný, na začiatku druhého polroka 2020/2021 budú deti presunuté do pavilónu B.

8. 3. Prosba, aby pani účiteľky dohliadali, aby rúška mali deti aj na nose, aj na ústách. Odpoveď pani riaditeľky: Škola dohliada na správne nosenie rúšok.

8. 4. Prosba, aby napr. na edupage boli dostupné a denné aktualizované informácie o práve preberanom učive a zadaných domácich úlohách. Odpoveď: Učiteľ komunikuje s rodičmi cez mail o preberanom učive.

8. 5. Prosba, ak je trieda v karanténe, je možné posielať oficiálnu zápisnicu z hygieny potrebnú pre zamestnávateľa skôr? Odpoveď: škola posiela zápisnicu z hygieny hneď, dostáva ju však často neskôr.

8. 6. Prosba: čistota a úroveň chlapčenských toaliet na 2. stupni, syn sa sťažuje, že sú špinavé, kabínky sa nedajú zamknúť.  Odpoveď školy: upratovačky non stop dezinfikujú, a zároveň sú výchovne riešené problémové deti.

8. 7. Ráno pri odprevádzaní dcéry do školy, sa uz párkrát stalo, že na mieste, kde zvyknú stáť autá rodičov detí, teda na ulici Parašutistov, stáva autobus MHD. Navyše na mieste, ktoré len pred pár dňami nechala škola opraviť, lebo sa tam prepadávala vozovka. Navrhujem, aby škola oslovila dopravný podnik mesta Trnava, ktorý prevádzkuje MHD a snažila sa dojednať, aby tam ráno nestáli, nakoľko situácia okolo rannej premávky pred školou býva uz aj tak niekedy kritická, taktiež nie je to ani na trase autobusov MHD, a navyše deťom hrozí, že ak budú spoza autobusu vybiehat alebo prechádzať na druhú stranu cesty, tak ich zachytí auto a hrozí nehoda. Odpoveď: občianske združenie môže požiadat MHD o riešenie nebezpečnej situácie pre deti.

8. 8. Prosba, v prípade že učitelia majú nápady ako zefektívniť komunikaciu s rodičmi cez edupage, nech si ich pripravia a pošlú na občianske združenie a dôverníci budú distribuovať na rodičov

9. Pripomienky zástupcov školy: informácia  možnom nástupe detí už v decembri. Vedenie školy čaká na pokyny.

Uložené aktivity: preverenie GDPR, tvorba web stránky, mailovej adresy, otvorenie bankového účtu, spustenie prihlasovania členov, podnety od rodičov a členov rady, čo by bolo možné financovať z rozpočtu nasledujúci školský rok

Predbežný termín budúcej schôdze  koniec apríla, začiatok mája 2021

Príloha č. 1 Správa o použití finančných prostriedkov

Príloha č. 2 Správa o revíznej kontrole

Podpis predsedu VV RZ SUT

Podpis podpredsedu VV RZ SUT

Podpis predsedu RK RZ SUT