Zápisnica september 2022

Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z. , Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava

Dňa: 26.9.2022

Zápisnica

Schôdza sa konala prezenčne. Prítomní: 23 dôverníkov z 33 tried, riaditeľ školy PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., zástupkyňa pre I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, , predseda VV Rady rodičov Ing. Martina Poliačiková.

Agenda

1. Pripomienky z tried

Prosíme, aby učitelia diskutovali váhu tašiek detí (cca 6-7 kg denne) a navrhli riešenia na jej odľahčenie, ktoré budú platné pre všetky triedy, týka sa to I. aj II. stupňa.

Príspevok ZRPŠ – spustenie výberu bude komunikované cez Edupage, výber bude cez Edupage alebo bankovým prevodom, v zriedkavých prípadoch v hotovosti.

Prosíme o výber nového fotograga – odpoveď: fotiť sa bude viacej dní, ak to nepomôže, škola bude hľadať nového fotografa.

Rozvrhy koncom augusta – škola sa bude snažiť zverejniť rozvrh čo najskôr.

Kúrenie – škola bude kúriť, tak aby nebolo ohrozené zdravie detí, situáciu monitoruje a bude kúriť, aby bolo deťom teplo. Primátor prisľúbil montovanie slnečných kolektorov koncom októbra a zároveň potvrdil, že bude podporovať prezenčné vyučovanie na základných školách.

Hromadný informovaný súhlas je právne podchýtený a má zabezpečiť, že rodič dáva súhlas na školské akcie. Rodič bude o každej školskej akcii informovaný vopred a môže dieťa na danú akciu nepustiť. Rodičia často zabúdali poslať tento súhlas písomne.

Cudzie jazyky: španielčina, francúština, posilnenie angličtiny. Momentálne má škola pracovné úväzky s kvalitnými nemčinármi. Pridanie cudzích jazykov je technicky náročné, ale do budúcna sa bude touto otázkou zaoberať.

Prosba prezúvanie sa na obed u prvákov.

Diskusia a prednáška o možnostiach inovácie a kompletného riešenia počítačovej výuky na škole. Riešenie je v kompetencii riadieteľa. V budúcnosti môže OZ-RZSUT zvážiť príspevok na zakúpenie technológie.

Bagety: Na blok B bude skúšobne zavedený automat na Bagety. Ak sa osvedčí môže byť umiestnený (resp prebehne diskusia) aj na Blok A – tj. 1. stupeň

2. Voľba predsedu, podpredsedu, hospodára, 

Predseda Kristian Kolev, 23 hlasov

Podpredseda Martina Poliačiková23 hlasov

Hospodár Monika Žitňanská 23 hlasov

Predseda revíznej Dalia 23 hlasov

3. Diskusia –

Príspevok – Voľba zástupcov rodičov do Rady školy  cez Edupage nespĺňa zákonom stanovené podmienky (ako napr. volebná komisia). Výsledky z prvého hlasovania malo len vedenie školy, ktoré bolo v konflite záujmov.

Je potrebné, aby sa zachovala prezenčná forma, a aby bola zabezpečená transparentnosť (volebná komisia pozostávajúca aj z rodičov, nielen z učiteľov, podpisovanie prezenčných listín, volebná miestnoť). Prosíme vedenie školy, aby nasledujúce voľby spĺňali zákonom stanovené požiadavky, a aby ich priebeh bol diskutovaný s Radou rodičov.

Zápisnicu vyhotovil Kristián Kolev.

Príloha: ukážka inštalácie systému Nexineo vo zborovni a učebni PC.