Rozpočet 2021/2022

Schválený Dňa 1. decembra 2021

Položky  €
1 –Modernizácia 1.stupeň1000
  – Modernizácia 2.stupeň1000
   – Vybavenie ŠKD500
   – Vybavenie II.stupeň, pomôcky, zbierky, hry…500
2 Ceny žiakom za úspechy v olympiádach250
3 Rozlúčka žiakov 9.ročníka, testovanie 5., 9. roč150
4 Úprava areálu – výsadba0
5 Vybavenie lekárničky50
6 Športové akcie poriadané Kalokagatiou200
7 Záujmové útvary,turist. akcie, cestovné  a vstupné pre učiteľov na akcie200
8 Materiál na drobné opravy0
9 Nákup materiálu na výzdobu budov400
10 Deň detí, vianočné akcie300
11 Deň zdravia, Deň športu100
12 Tonery do tlačiarne, literatúra na informatiku, papier, školenie pre učiteľov1000
13 Poplatok – Neinvestičný fond60
14 Odmena žiakom za zber papiera, za aktivity mimo súťaž200
15 Odborné knihy a príručky pre pedagógov, metodiky100
16 Odmeny žiakom za výborné vých.vzdel.výsledky a reprezentáciu ZŠ v súťažiach790
17 Nákup zariadenia do tried, interaktívna tabuľa1500
18 Režijné náklady občianskeho združenia (kolky, bankové a postove poplatky, web)197
19 Knižnica0 €
20 Vybavenie telocvične 
SPOLU:8497