Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany súkromia

Informácie podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a v súlade s § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Zabezpečenie ochrany osobných údajov našich členov, záujemcov o členstvo, zmluvných partnerov, priaznivcov a iných fyzických osôb a ich spracúvanie v súlade s platnými právnymi predpismi je pre Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o.z., veľmi dôležité. Preto pri výkone všetkých našich činností kladieme dôraz na dodržiavanie platných právnych predpisov a princípov a požiadaviek z nich vyplývajúcich. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením a tými ustanoveniami Zákona, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Cieľom tohto dokumentu je informovať dotknuté osoby o spracúvaní a ochrane osobných údajov, a to predovšetkým:

 • zabezpečiť, aby dotknuté osoby presne vedeli, aké osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a používame a komu ich poskytujeme;
 • objasniť spôsob, akým používame osobné údaje poskytnuté dotknutými osobami na to, aby sme mohli vykonávať naše činnosti a aktivity;
 • oboznámiť dotknuté osoby s ich právami a možnosťami, pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré o nich zhromažďujeme a spracúvame, ako aj s tým, ako sa staráme o ochranu súkromia dotknutých osôb.
 1. Kto je prevádzkovateľom a kde sa na nás môžete obrátiť?

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z., so sídlom Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava, IČO: 53413521, zapísané v evidencii občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR pod reg. č.: VVS/1-900/90-60L69 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“, „RZSUT“ alebo „my“).

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom e-mailu na adresu: obcianskezdruzenierzsut@gmail.com alebo písomnou formou na adresu: Zodpovedná osoba (DPO), Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o.z., Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava, Slovenská republika.

 • Prečo spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme boli schopní plniť povinnosti, ciele a úlohy, ktoré nám ako občianskemu združeniu vyplývajú:

 • zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • z našich stanov;
 • z oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme;
 • zo zmluvných vzťahov.  
 • Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Odpoveď na túto otázku závisí najmä od toho, v akom sme vzájomnom vzťahu. Nižšie je uvedený  okruh dotknutých osôb, o ktorých osobné údaje štandardne spracúvame.

 1. Ak ste náš člen a prípadne člen orgánu RZSUT, Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresy trvalého pobytu, kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo) a údaj o ročníku, ktorý navštevuje Vaše dieťa typicky spracúvame na nasledovné účely:
Účel spracúvania osobných údajovPrimárny právny základ                              Súvisiace ustanovenia                              Zákona a/alebo                              Stanov
 Vedenie zoznamu členov RZSUTOprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): zabezpečenie základných činností RZSUT –  nevyhnutná potreba vedieť, ktoré osoby sú jeho členmi a disponujú právami a tiež povinnosťami členov združeniaNapr.: § 1 ods. 1, §2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej ako „ZoZO“) a čl. VI ods. 1 Stanov
VVedenie zoznamov členov jednotlivých orgánov RZSUTOprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR):  zabezpečenie riadneho plnenia úloh jednotlivých orgánov RZSUT –  nevyhnutná potreba vedieť, ktoré osoby sú členom toho ktorého orgánu RZSUT a disponujú právami a tiež povinnosťami vyplývajúcimi z členstva v tomto orgáne 
 Hlasovanie v orgánoch RZSUTOprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): rozhodovanie v orgánoch RZSUT podľa kompetencií vymedzených platnými StanovamiNapr.: čl. V ods. 4, 5, 6 Stanov
 PrieskumOprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): zbieranie podnetov a pripomienok rodičov k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu a materiálneho zabezpečeniaNapr. čl. IV ods. 1, 2 a 3 Stanov
 Informovanie o činnosti RZSUTOprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): potreba informovať členov o aktivitách RZSUT, plnení rozhodnutí orgánov RZSUT, uskutočnených aktivitách a pod.Napr. čl. IV ods. 1, 2 a 3 Stanov
 • Ak ste štatutár alebo člen prípravného výboru, Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, trvalý pobyt a kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo) typicky spracúvame na nasledovné účely:
Účel spracúvania osobných údajovPrimárny právny základ Súvisiace ustanovenia Zákona a/alebo Stanov
 Registrácia štatutára na MV SRPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)§ 6 ods. 2 a § 11 ods. 1 Zákona 
 Archívne účelyČlánok 89 GDPR (zlučiteľný účel – viď viac v recitály 50 GDPR)Zákon o archívoch a registratúrach, § 78 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov
 • Ostatné dotknuté osoby a účely spracúvania

Niektoré z vyššie uvedených účelov sa však môžu týkať aj širšieho okruhu dotknutých osôb ako uvádzame vyššie. Takisto, bez ohľadu na náš vzájomný vzťah však spracúvame osobné údaje aj na ďalšie účely:

Účel spracúvania osobných údajovPrimárny právny základ Súvisiace ustanovenia Zákona a/alebo Stanov
 Na účtovné a daňové účelyPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)Zákon o účtovníctve, Zákona o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty a pod.
 Plnenie zákonných povinnostíPlnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)Akékoľvek iné právne predpisy, ktoré nie sú spomenuté pri iných účeloch
 Plnenie zmluvných vzťahovPlnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ak je zmluvnou stranou fyzická osoba a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) ak je zmluvnou stranou právnická osoba: potreba uzatvárania a plnenia zmluvných vzťahovNapr.: Obchodný a Občiansky zákonník
 Ochrana majetku, poriadku a bezpečnostiOprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): ochrana majetku, poriadku a bezpečnostiNapr.: Obchodný a Občiansky zákonník
 Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokovNapr.: Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok
 Zaistenie bezpečnosti (IT, personálna, fyzická a objektová, administratívna)Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)Čl. 32 až 34 GDPR
 Štatistické účelyČlánok 89 GDPR (zlučiteľný účel – viď viac v recitály 50 GDPR)Napr.: § 78 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov
 Archívne účelyČlánok 89 GDPR (zlučiteľný účel – viď viac v recitály 50 GDPR)Napr.: Zákon o archívoch a registratúrach, § 78 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov
 Organizovanie workshopov a iných podujatí  Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): organizovanie podujatí a iných činnosti na zvyšovanie povedomia o RZSUT a  a súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Pozn.: Zahŕňa činnosti spojené s organizáciou podujatí, zasielanie pozvánok či predaj vstupeniek, prihlasovanie sa na podujatie, organizovanie súťaží, komunikácia so spíkrami a iné nevyhnutné činnosti s osobnými údajmi dotknutých osôb. Súčasťou oprávneného záujmu prevádzkovateľa je aj zhotovovanie fotodokumentácie (a/alebo zvukovo-obrazových záznamov) z podujatia a jej zverejňovanie na účely informovania a preukazovania činnosti RZSUT. Napr.: čl. IV ods. 3 písm. c) Stanov
 • Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sa snažíme neposkytovať ďalším príjemcom, ak to nie je nevyhnutné. Vaše osobné údaje však v závislosti na účeloch spracúvania a okolnostiach konkrétneho prípadu poskytujeme v nevyhnutnej miere napr.:

 • Zástupcom ZŠ s MŠ Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava (ďalej ako „Škola“) pri plnení úloh RZSUT predovšetkým v oblasti spolupráce členov RZSUT so Školou pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu alebo materiálneho vybavenia Školy;
 • Bankám a platobným spoločnostiam, u ktorých máme vedené účty;
 • Správcovi webového sídla Prevádzkovateľa;
 • Poskytovateľovi IT služieb;
 • Iným poskytovateľom softvérového vybavenia;
 • Poskytovateľom serverového úložiska v prípadoch elektronickej komunikácie a elektronickej registrácie;
 • Poskytovateľom služieb v prípade organizácie podujatí a workshopov;
 • Orgánom verejnej moci, inštitúciám alebo iným subjektom pri plnení ich úloh (vždy však preveríme, čí máme povinnosť údaje poskytnúť).  
 • Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame najmä bežné kategórie osobných údajov. Osobitné kategórie osobných údajov spracúvame len ak sú splnené osobitné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 GDPR. 

 • Prenášame Vaše osobné údaje do tretích krajín?

Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórska, Lichtenštajnsko) a ani medzinárodným organizáciám nezamýšľame. Prenos do akýchkoľvek iných tretích krajín (alebo spoločností, ktoré nespĺňajú osobitné sektorové požiadavky v prípade Kanady a Spojených štátov amerických) predstavuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak je takýto prenos nevyhnutný, snažíme sa o dosiahnutie primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR, vďaka ktorým je príjemca osobných údajov v tretej krajine viazaný ekvivalentným režimom ochrany osobných údajov ako platí v EÚ. Najčastejšie ide o uzavretie tzv. štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ, ak je to objektívne možné. Ak to možné nie je, musíme postupovať podľa výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Najčastejšie ide o Váš súhlas s prenosom alebo plnenie zmluvného vzťahu.

 • Dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov s právnym účinkom a/alebo iným podstatným vplyvom na Vás?

Ako Prevádzkovateľ nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie.

 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

         Účel spracúvania osobných údajovDoba uchovávania alebo kritériá na jej určenie
Vedenie zoznamu členov RZSUTPočas trvania členstva
Vedenie zoznamu členov orgánov RZSUTPočas trvania členstva v orgánoch a počas doby archivácie prezenčných listín zo zasadnutí jednotlivých orgánov 
Informovanie o činnosti RZSUT  Počas trvania členstva
Účtovné a daňové účelySpravidla 10 rokov od skončenia účtovného roka, ktorého sa doklad týka
Plnenie zákonných povinnostíPočas trvania danej povinnosti a nevyhnutný čas na preukázanie jej splnenia (spravidla 5-10 rokov)
Plnenie zmluvných vzťahovPočas trvania zmluvných vzťahov
Ochrana majetku, poriadku a bezpečnostiPočas trvania tohto účelu
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)Do skončenia mimosúdneho, správneho, trestného alebo súdneho konania alebo do uplynutia prekluzívnej doby
Zabezpečenie IT bezpečnostiPočas trvania iných účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje v IT systémoch spracúvané
Štatistické účelyPočas trvania iných účelov spracúvania viď recitál 50 GDPR.
Archívne účelyPočas lehôt uloženia alebo archivácie v zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach   
Organizovanie konferencií a iných podujatíPočas priebehu podujatia, prípadne až do odvolania súhlasu či oprávnenej námietky

Vyššie uvedené doby predstavujú všeobecné doby uchovávania osobných údajov. V skutočnosti však bežne dochádza k tomu, že v konkrétnom prípade vyhodnotíme dosiahnutie účelu vo vzťahu k určitým osobným údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb uchovávania. V takom prípade prestaneme spracúvať osobné údaje na dané účely ešte skôr, čo však nebráni trvaniu spracúvania daných údajov aj na iné účely. Ak neexistujú iné účely spracúvania, pristúpime k bezpečnej likvidácii osobných údajov.  

 • Ako získavame Vaše osobné údaje?

Najčastejšie získavame Vaše osobné údaje priamo od dotknutých osôb. Ak ste záujemca o členstvo, člen RZSUT, člen orgánu RZSUT alebo štatutárny orgán, základné osobné údaje získavame priamo od Vás, predovšetkým na základe Vašej prihlášky za člena RZSUT alebo komunikáciou s Vami.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že nebudeme môcť splniť našu zákonnú povinnosť a v dôsledku toho prípadne nebudete môcť vykonávať určitú funkciu v rámci RZSUT, alebo prijímať iné benefity vyplývajúce z členstva.

V prípade, ak je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, nie ste nikdy povinní nám poskytnúť Vaše osobné údaje a dané poskytnutie je vždy dobrovoľné.

V prípade, ak s Vami uzatvárame zmluvu, môže byť poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvnou povinnosťou najmä v súvislosti s dostatočnou identifikáciou zmluvných strán alebo komunikáciou medzi zmluvnými stranami. Poskytnutie osobných údajov je síce dobrovoľné, ale neposkytnutie môže mať za následok neuzavretie zmluvy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo namietať. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitnej časti nižšie.  

Osobné údaje dotknutých osôb môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov alebo registrov.

 1. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom elektronickej, písomnej alebo osobnej žiadosti. Žiadosti týkajúce sa práv dotknutých osôb nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje (bod 1 týchto podmienok). Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti), príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať spresnenie, čo predlžuje základnú mesačnú lehotu na vybavenie Vašej žiadosti. Takisto Vás prosíme, aby ste sa pri žiadostiach na základe práv dotknutej osoby dostatočne jasne identifikovali. V opačnom prípade sme povinní žiadať dodatočné informácie na overenie Vašej identity, čo takisto predlžuje základnú mesačnú lehotu na vybavenie žiadosti.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska predmetnej právnej úpravy.

 1. Právo odvolať súhlas

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ste ho udelili a/alebo zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu uvedenú v bode 1 týchto podmienok.  

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je odvolaním súhlasu dotknutá.

 • Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Ako dotknutá osoba môžete namietať spracúvanie osobných údajov na základe:

 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu – v tomto prípade Prevádzkovateľ už osobné údaje dotknutej osoby nesmie ďalej spracúvať,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Ako Prevádzkovateľ Vami doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Ako Prevádzkovateľ nebudeme môcť ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Prevádzkovateľ si dovoľuje touto cestou uviesť, že uplatnenie práva dotknutej osoby vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov, môže mať vplyv na schopnosť Prevádzkovateľa plniť si svoje povinnosti vyplývajúce z platných Stanov nielen voči dotknutej osobe ale  prípadne aj plniť si svoje úlohy voči Škole.

 • Ďalšie práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte najmä tieto ďalšie práva:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame.

Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;

 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje.

Opravu, resp. doplnenie neúplných osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu po tom, ako nás o to ako dotknutá osoba požiadate;

 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej  zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Prevádzkovateľ však osobné údaje dotknutej osoby napriek jej žiadosti nevymaže, ak je spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi,
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR:

Toto právo máte, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov námietkou, počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; alebo ak spracúvanie Vašich osobných údajov nemá oporu v zákone a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; alebo ak síce ako Prevádzkovateľ už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; alebo ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnený záujem na našej strane prevažuje nad oprávnenými záujmami Vás ako dotknutej osoby. Ak požiadate o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,  nebudeme s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu a v prípade zrušenia takéhoto obmedzenia spracúvania osobných údajov Vás budeme o tejto skutočnosti informovať;  

 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR:

Vaše nami spracúvané osobné údaje máte právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom  a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe Vášho súhlasu ako dotknutej osoby  alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov;

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje naše administratívne náklady alebo ju odmietnuť.

 1. Ako používame súbory cookies?  

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre „…technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.“ V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať Váš „cookies“ súhlas pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webstránok.

 1. Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Trnava, 21. 12. 2020

Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o.z.