Zápisnica November 2022

Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z. , Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava

Dňa: 30.11.2022

Zápisnica

Schôdza sa konala prezenčne. Prítomní: 23 dôverníkov z 33 tried, riaditeľ školy PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.,p. Berger. zástupkyňa pre I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, , predseda VV Rady rodičov Ing. Martina Poliačiková.

Agenda

  1. Schválenie výber 2% z daní cez občianske združenie RZSUT: Počet hlasov za XX z XX
  2. Schválenie rozpočtu, návrh rozpočtu s tým, že body 1a dva sa zrušia a vytvorí sa rezervný fond na budúce investície ktoré musia byť schválené radou. Počet hlasov za XX z XX.
  3. Pripomienky, otázky rodičov ohľadom: čipov, prihlasovanie na krúžky, strácanie prezúvok na prvom stupni, toalety, autobusy a bezpečnostné pásy, zápis známok do Edupage je do týždňa, rôzne otázky ohľadom Edupage.
  4. Zrušenie súťaže Zber papiera: počet hlasov za zrušenie XX z celkového počtu XX.

Príloha: Schválený rozpočet.

Zápisnicu vyhotovil Kristián Kolev.

Podpisy, dátum narodenia a dátum pospisu

Predseda VV…………………………………………… Dátum narodenia…………………………..Dátum podpisu:

Podpredseda VV……………………………………….Dátum narodenia…………………………..Dátum pospisu:

Predseda Revíznej komisie………………………… Dátum narodenia…………………………..Dátum pospisu:

Mailom zaslat:

3. Diskusia, detaily:

5.D edupage – suplovanie – zbytočná informácia,

výsledkom merania fyzickej zdatnosti detí bolo, že potrebujú viacej pohybu

Čipy poobede čipovanie – nepovinné

Krúžky – chaos v informovanosti. Treba lepšiu komunikáciu.

Chaos s prezúvkami.. každé dieťa má určenú poličku, tri deti na jednej poličke… riešenie sa bude sledovať.

2.A dvere sa zle zatvárajú dievčenské. Zároveň sa prebrala problematika otvárania dverí na chlapčenských záchodoch. Bolo upovedomené vedenie školy

5.B autobus na výlety by mal byť vybavený bespečnostnými pásmi.

Edupage svieti, je to v poriadku platba prebehla edupage nie je prepojený so školou. Edupage zmena softwaru… všetky deti v jednej položke, rodičia žiadajú aby bolo každé dieťa vo svojej položke, ktorá sa týka jeho triedy. Zápis známok do edupage je od školy do týždňa

Padol návrh nahodiť Školský klub do Edupage