Zápisnica Dňa 21. septembra 2021

Dňa 21. septembra 2021

Zápisnica

Schôdza sa konala prezenčne. Prítomní: 24 dôverníkov z 33 tried, pani riaditeľka Mgr. Žofia Halásová, zástupkyňa I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, pre II. stupeň Mgr. Alica Baranová, Ing. Martina Poliačiková a Monika Žitňanská.

Agenda

  1. Hlasovanie do orgánov občianskeho združenia:

Voľba predsedu VV Martina Poliačiková, počet hlasov 23 z 33

Voľba podpredsedu VV Kristian Kolev, počet hlasov 23 z 33

Voľba hospodára VV Monika Žitňanská, počet hlasov 23 z 33

Voľba tajomníka VV Miriam Čapošová, počet hlasov 23 z 33

Voľba predsedu revíznej komisie, Ivana Fiffiková, počet hlasov 23 z 33

  • Informácia o výbere dobrovoľného príspevku:
    • Výška dobrovoľného príspevku je 12 EUR na žiaka a je použitý v zmysle stanov občianskeho združenia.
    •  Môže byť vyberaný v hotovosti aj bezhotovostne.

Triedny dôverník sa dohodne s triednou učiteľkou na spôsobe výberu. Ak sa dohodnú aj na bezhotovostnom výbere, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, aby si deti napísali oznam alebo sa opýtať rodičov prostredníctvom Edupage, či budú rodičia platiť príspevok v hotovosti alebo bezhotovostne. Bezhotovostný príkaz na úhradu musí obsahovať meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje, plus rodič musí poslať mailom potvrdenie triednemu učiteľovi, prípadne dôverníkovi o realizovanej platbe z internetbankingu. Školu navštevuje 751 detí, je potrebné spraviť túto kontrolu po jednotlivých triedach. Je potrebné použiť IBAN na stránke https://www.rzsut.sk/ v sekcii Kontakt, prípadne naskenovať QR na našej stránke (Pod sekciou Prihláška je sekcia Platobný predpis) https://www.rzsut.sk/prihlaska-2/platobny-predpis/.

Prosím o úhradu do 15. októbra 2021.Po 15. októbri je možné platiť len elektronicky, aby sme sa vyhli bankovým poplatkom za malé sumy.

Ak má niekto viac detí navštevujúcich Základnú školu SUT môže platiť príspevok postupne po mesiacicoch.

  • Noví dôverníci prosím preštudujte si Stanovy RZ SUT na webovej stránke (www.rzsut.sk), aby ste porozumeli, ako fungujeme, čo financujeme.
  • Dôverníci tried prvákov, prosím požiadajte rodičov, aby po zaplatení členského príspevku 12 eur vyplnili prihlášku do našeho občianskeho združenia cez https://www.rzsut.sk/prihlaska-2/
  • Pripomienky

Otázka: krúžky: Zatiaľ je možné miešať deti na 4 krúžky: tvorivé dielničky, YTA, mažoretky, veda. Postupovať sa bude vždy v zmysle aktuálnej vyhlášky Regionálneho úradu zdravotníctva.

Parkovanie autobusov pred školou je nebezpečné pre deti. Návrh: je možné požiadať poslancov na VMČ v stredu 25. septembra 2021 o 17.00 hod. o pomoc. Výkonná rada bude kontaktovať mesto, kedy začne prestavba pred školou, prípadne sa pokúsi zúčastniť daného zasadnutia. Získané informácie viď Príloha.

Pripomienka k chýbaniu triedneho učiteľa: Odpoveď: V triede zastupuje triedneho učiteľa jeden stály učiteľ.

Testovanie antigénnovými testami je dobrovoľné. Nie je povinné. Je odporúčané z Ministerstva školstva.

Prosba, aby známky boli zapísané v deň, kedy ju dieťa dostane, nie nárazovo, napr. po dvoch týždňoch.

Prosba, aby ku každej známke bola informácia, za čo ju dieťa dostane.

Otázka objasnenia systému elektronickej ospravedlnenky. Odpoveď: elektronická ospravedlnenka je  upravovaná manuálne podľa toho, koľko hodín žiak vynechá v prípade potreby.

Rodič môže ospravedlniť 5 po seba idúcich dní (ráta sa aj sobota, aj nedeľa).

Pripomienka Impako: zabuchujú sa dvere na WC. Školník je k dispozícii

Impako: Nezvoní- treba doriešiť, aby deti boli upozornené

Členstvo v ZRPŠ potrebné zistiť, kto sa prihlásil a kto nie.

Pripomienka na stravovanie a toalety diskutovaná na Rade rodičov.

Otázka, či budú interné krúžky pre II. Stupeň. Odpoveď: Áno, budú.

Otázka, či bude monitoring, ano predbežne bude: 9 ročník v apríli a 5 ročník v máji.

Či je možné, aby predmety Matematika, SJL a ANJ boli počas prvej, druhej, tretej, štvrtej hodiny a nie cez piatu, šiestu, siedmu hodinu. Odpoveď: Rozvrh je tvorený programom s podmienkami a ešte aj manuálne vylepšovaný.

Otázka, či je možné knihy na nemčinu zakúpiť cez dotáciu alebo cez rozpočet občianskeho združenia. Odpoveď: Súčasné knihy boli vybrané učiteľmi nemeckého jazyka a nenachádzaju sa v zozname dotovaných Ministerstvom školstva. Učebnica nemčiny pokrýva 7. a 8. ročník (je na dva roky). Kroky do budúcna: Je možnosť urobiť burzu kníh na konci školského roka prostredníctvom učiteľov nemeckého jazyka alebo občianskeho združenia, prípadne knihy môžu byť aj darované škole. Proces: učitelia nemeckého jazyka musia každý rok potvrdiť platnosť knihy pre nasledujúci školský rok a nasledne je možné spraviť burzu medzi deťmi, čim sa podporia environmentálne zručnosti deti. Dohodneme sa so školou, či je nutné aby túto burzu viedlo občianske združenie. Prosím dôverníkov, aby upovedomili rodičov 8. a 9. ročníkov, že bude možné danú knihu odkúpiť a teda, aby bola v zachovalom stave.

Dôverník chýba v nasledujúcich triedach: 5.A a 9.A. Prosím zástupkyňu, aby požiadala triednych učiteľov, aby vykonali voľbu triedneho dôverníka.

Aktivity:

Novozvolení dôverníci prosím preštudujte si Stanovy RZ SUT na webovej stránke.

Dôverníci tried prvákov, prosím požiadajte rodičov, aby po zaplatení členského príspevku 12 eur vyplnili prihlášku do našeho občianskeho združenia cez https://www.rzsut.sk/prihlaska-2/

Dôverníci kontaktujte triedneho učiteľa ohladom výberu platby členského príspevku.

Predseda a hospodár sa pozrú na zjednodušenie položiek rozpočtu, VV updatne stránku.

Prosím dôverníkov, aby upovedomili rodičov 8. a 9. ročníkov, že bude možné danú knihu odkúpiť a teda, aby bola v zachovalom stave.

Zápisnicu vyhotovila Martina Poliačiková v spolupráci s Miriam Čapošovou.

Pre štatutárne účely zvolení členovia orgánov poskytnú dátum narodenia do zápisnice pri podpise.

Podpisy a dátum podpisu, dátum narodenia pre tretie strany (napr. Banky)

Predseda VV

Podpredseda VV

Predseda Revíznej komisie

Hospodár VV

Tajomník VV

Príloha č. 1. k otázke: nebezpečné parkovanie autobusov pred školou

Priorita vedenia mesta Trnava: viď rozpočet 2021 https://www.trnava.sk/userfiles/file/2_aktualizacia_rozpoctu_polrok_vyhodnotenie.pdf, strana 43, bod 1.1.2.5

24. septembra 2021 poslaný mail na Arriva Trnava

Odpoveď zo spoločnosti Arriva ohľadom chybného parkovania autobusu na prechode pred školou: Toto je chyba vodiča, budeme to s ním riešiť. A je to zrelé na pokutu a smutné, keď si vodič autobusu neuvedomí sám, ako stojí. Je to nový vodič, budeme to s ním riešiť. Ospravedlňujeme sa.

24. septembra 2021 poslaný mail na vedenie mesta Trnava,

Odpoveď zástupcu mesta, úsek inž. urbanizmu a územno-tech. informácií, odbor územného rozvoja a koncepcií, kedy začne prestavba Modernizácia Špačinskej ulice na základe petície a stažnosností ďalšich obyvateľov mesta

Spomínané okružné križovatky sú súčasťou projektu ,,Modernizácia dopravného priestoru Špačínskej cesty v Trnave“. Mesto Trnava dostalo informáciu že sa začalo územné konanie na predmetnú stavbu. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia sa začne pracovať na projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie. Následne sa začne stavebné konanie, po jeho úspešnom ukončení, príde k realizácií predmetnej stavby.

 Modernizácia dopravného priestoru na Špačínskej ceste je jednou z priorít mesta.

 Zároveň správu posielam aj kolegom, ktorý majú na starosti autobusovú dopravu a komunikáciu s dopravcom, aby  tento problém odkomunikovali, tak aby autobus už nestál na priechode

Poznámka: história riešenia nebezpečnej dopravnej situácie pred školou občianskym združením

V máji 2018 sme rokovali s vedením mesta o petícii občanov mesta Trnava – pocet vyzbieranych podpisov vyše 600. Požadovali sme kruhové objazdy: ulica Hlubika vs Salezianska, ulica Parasutistov vyjazd od školy. Vzhľadom na potrebu vypracovania štúdie, či sa kruhový objazd zmestí a aj odhadovaná doba realizacie 5 rokov, sme sa dohodli na rýchlom riešeni zúženia cesty pred Základnou školou Slov. učeného tovarišstva.

Pani Šedivá, dôverníčka triedy, je v kontakte s poslancom Gronským, zúčastníla sa zasadnutia VMČ Sever dnes na ZŠ SUT 23. Septembra 2021: Požiadavka:

Ako dočasné riešenie navrhujem vybudovanie dočasného vyhradeného parkovacieho miesta / miest pre autobusy v inej časti, napr. na ľavej strane ulice Jána Hlubíka v smere od kostola na Špačinskú cestu.