Platobný predpis

IBAN: SK56 0900 0000 0051 7676 9297

Suma: 20 EUR na žiaka, platba je limitovaná na tri deti, čiže maximálne 60 Eur na rodinu.

Konštantný symbol: 0308

Poznámka: Meno žiaka/Trieda

Informácia pre rodičov:

V poznámke treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu dieťaťa. Ak uhrádzate za viac detí jedným platobným príkazom je potrebné uviesť mená a triedy všetkých detí, za ktoré bol príspevok uhradený v poznámke daného platobného príkazu.

Prosíme, aby ste posielali potvrdenie o prevode na triedneho učiteľa alebo dôverníka, ako je dohodnuté medzi nimi. Je jednoduchšie skontrolovať na úrovni triedy ako na úrovni celej školy.

V prípade, ak má rodič na škole viac detí, je možné zaplatiť príspevok postupne, napr. v októbri 1. dieťa, v novembri 2. dieťa… atď.

Úhrada členského príspevku po 15. novembri 2021 je možná len elektronicky, aby sme sa vyhli bankovému poplatku za vklad v hotovosti pri malých sumách.

QR Code