Zápisnica september 2022

Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z. , Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava

Dňa: 26.9.2022

Zápisnica

Schôdza sa konala prezenčne. Prítomní: 23 dôverníkov z 33 tried, riaditeľ školy PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., zástupkyňa pre I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, , predseda VV Rady rodičov Ing. Martina Poliačiková.

Agenda

1. Pripomienky z tried

Prosíme, aby učitelia diskutovali váhu tašiek detí (cca 6-7 kg denne) a navrhli riešenia na jej odľahčenie, ktoré budú platné pre všetky triedy, týka sa to I. aj II. stupňa.

Príspevok ZRPŠ – spustenie výberu bude komunikované cez Edupage, výber bude cez Edupage alebo bankovým prevodom, v zriedkavých prípadoch v hotovosti.

Prosíme o výber nového fotograga – odpoveď: fotiť sa bude viacej dní, ak to nepomôže, škola bude hľadať nového fotografa.

Rozvrhy koncom augusta – škola sa bude snažiť zverejniť rozvrh čo najskôr.

Kúrenie – škola bude kúriť, tak aby nebolo ohrozené zdravie detí, situáciu monitoruje a bude kúriť, aby bolo deťom teplo. Primátor prisľúbil montovanie slnečných kolektorov koncom októbra a zároveň potvrdil, že bude podporovať prezenčné vyučovanie na základných školách.

Hromadný informovaný súhlas je právne podchýtený a má zabezpečiť, že rodič dáva súhlas na školské akcie. Rodič bude o každej školskej akcii informovaný vopred a môže dieťa na danú akciu nepustiť. Rodičia často zabúdali poslať tento súhlas písomne.

Cudzie jazyky: španielčina, francúština, posilnenie angličtiny. Momentálne má škola pracovné úväzky s kvalitnými nemčinármi. Pridanie cudzích jazykov je technicky náročné, ale do budúcna sa bude touto otázkou zaoberať.

Prosba prezúvanie sa na obed u prvákov.

Diskusia a prednáška o možnostiach inovácie a kompletného riešenia počítačovej výuky na škole. Riešenie je v kompetencii riadieteľa. V budúcnosti môže OZ-RZSUT zvážiť príspevok na zakúpenie technológie.

Bagety: Na blok B bude skúšobne zavedený automat na Bagety. Ak sa osvedčí môže byť umiestnený (resp prebehne diskusia) aj na Blok A – tj. 1. stupeň

2. Voľba predsedu, podpredsedu, hospodára, 

Predseda Kristian Kolev, 23 hlasov

Podpredseda Martina Poliačiková23 hlasov

Hospodár Monika Žitňanská 23 hlasov

Predseda revíznej Dalia 23 hlasov

3. Diskusia –

Príspevok – Voľba zástupcov rodičov do Rady školy  cez Edupage nespĺňa zákonom stanovené podmienky (ako napr. volebná komisia). Výsledky z prvého hlasovania malo len vedenie školy, ktoré bolo v konflite záujmov.

Je potrebné, aby sa zachovala prezenčná forma, a aby bola zabezpečená transparentnosť (volebná komisia pozostávajúca aj z rodičov, nielen z učiteľov, podpisovanie prezenčných listín, volebná miestnoť). Prosíme vedenie školy, aby nasledujúce voľby spĺňali zákonom stanovené požiadavky, a aby ich priebeh bol diskutovaný s Radou rodičov.

Zápisnicu vyhotovil Kristián Kolev.

Príloha: ukážka inštalácie systému Nexineo vo zborovni a učebni PC.

Zápisnica Jún

Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z. , Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava

Dňa 8. júna 2022

Zápisnica

Schôdza sa konala prezenčne. Prítomní: 17 dôverníkov z 33 tried (jeden z dôverníkov zastupuje dve triedy), poverený vedením školy PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., zástupkyňa pre I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, pre II. stupeň Mgr. Alica Baranová, predseda VV Rady rodičov Ing. Martina Poliačiková.

Agenda

 1. Výška príspevku bola schválená na nasledujúci školský rok vo výške 20 Eur na dieťa. Príspevok sa platí za maximálne tri deti na rodinu, čiže maximálne 60 eur. Príspevok bol zvýšený na základe nasledujúcich faktov: súčasný príspevok už nestačí na pokrytie potrieb školy, príspevok nebol upravený viac ako 10 rokov, za ostatných šesť mesiacov roku 2022 inflácia SR výrazne stúpla (Štatistický úrad SR, apríl 2022 uvádza 11,8 %), na iných základných školách sa platí príspevok na dieťa 20 eur (aj viac, viď príloha).

Príspevok je možné vyberať od septembra do 15. novembra predmetného školského roku, vzhľadom na to, že Rada rodičov schvaľuje rozpočet koncom novembra. Výkonný výbor Rady rodičov pošle ďalšie informácie dôverníkom vo veci platby na začiatku školského roka (preferencia platby na účet prevodom alebo cez Edupage, vo výnimočných prípadoch v hotovosti).

Hlasovanie: S hore spomínaným zvýšením súhlasilo 16 dôverníkov z 33 tried ( jedna dôverníčka má hlas za 2 triedy), 1 dôverník sa zdržal hlasovania, 0 dôverníkov nesúhlasilo s navrhovaným zvýšením príspevku.

Aktivita pre dôverníkov a vedenie školy, aby postúpilo túto informáciu učiteľom: budúci rok vysvetliť dôvod zvyšovania a dať schváliť príspevok v rámci triednych aktív, stačí dať schváliť jednoduchou väčšinou (t. j. vyše 50% z tých, ktorí sa hlasovania zúčastnia). Netreba absolútnu väčšinu, keďže nemeníme stanovy, výška príspevku nie je v stanovách definovaná.

Poznámka: Rada rodičov je uznášaniaschopná podľa stanov, ak je na zasadnutí prítomná väčšina jej členov alebo, ak sa na elektronickom hlasovaní zúčastní väčšina jej členov. Keďže bolo prítomných 17 dôverníkov (17 hlasov) z 33, nebudem žiadať dodatočne ďalšie online hlasovanie.

2. Predseda VV Martina Poliačiková prezentovala novú zjednodušenú správu o hospodárení, ktorú vypracovala s hospodárkou. Budúči školský rok bude Výkonný výbor v spolupráci so školou komunikovať konkrétne plány na použitie finančných prostriedkov.

3. Informácia o zostatku na účte, krátka informácia, čo sa doteraz platilo (Monika Žitnanská),  prípadne revízna správa (Ivana Fiffiková) bude dodaná do konca školského roka.

4. Podnety zo školy a z tried a pripomienky boli diskutované s vedením školy a dôverníci boli informovaní a posunú danú informáciu na rodičov.

5. Otvorili sme diskusiu o 2% z dani cez Občianske združenie. Pán riaditeľ nám poskytne bližšie informácie o vedení neinvestičného fondu.

6. Webová  stránka Občianskeho združenia môže byť využívaná v budúcnosti na prezentáciu budúcich uchádzačov do Rady školy, aby mali rodičia viac informácií o kandidátoch, a mali možnosť rozhodnúť sa, koho podporia svojím hlasom. Predseda VV Martina Poliačiková požiadal Mesto Trnava o vyjadrenie, či aplikácia Edupage spĺňa podmienky na hlasovanie stanovené zákonom na voľbu zástupcov rodičov do Rady školy, vzhľadom na to, že niektoré školy ju odmietli používať.

Zápisnicu vyhotovila Martina Poliačiková.

Podpisy a dátum podpisu

Predseda VV

Podpredseda VV

Predseda Revíznej komisie

Zápisnica Dňa 1. decembra 2021

Dňa 1. decembra 2021

Zápisnica

Schôdza sa konala online. Prítomní: 20 dôverníkov z 33 tried, pani riaditeľka Mgr. Žofia Halásová, zástupkyňa I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, pre II. stupeň Mgr. Alica Baranová, Ing. Martina Poliačiková.

Agenda

 1. Informácia o členskom príspevku na ZŠ Angely Merici a Spartakovskej. Výkonný výbor pripraví analýzu členských príspevkov na ostatných trnavských základných školách ako podklad na diskusiu o členskom príspevku na budúci školský rok.

Aktivita pre dôverníkov: poslať link a informáciu o členskom príspevku na ostatných trnavských základných školách

Aktivita pre VV: konsolidovať informácie a pripraviť podklad na budúcu schôdzu

 • Hlasovanie o návrhu rozpočtu: verzia zo školy a verzia upravená p. Poliačikovou. Výsledky hlasovania: Hlasovania sa zúčastnilo 20 osôb. 70% Odsúhlasilo verziu upravenú p. Poliačikovou. Obe verzie sú súčasť prílohy.
 • Potreba ďalších finančných príspevkov, viď tabuľka, oslovíme rodičov ZŠ o dobrovoľný príspevok na konkrétne potreby školy cez maily a web. Zmena: pani riaditeľka bude financovať športové náčinie a digitalne programy cez štátny rozpočet.
Športové náčinie500 Eur
Priestor na bicykle2000 Eur
Digitálne výučbové programy600 Eur
 • Komunikácia – stručná, bodová, názory diskutujeme a vymieňame si poznatky a skúsenosti, podnet na diskusiu prosím zasielajte VV na mail a nie v rámci hromadných mailov, téma bude diskutovaná na Rade rodičov.
 • Otázky od rodičov a zo školy

Testovanie žiakov pomocou AG testov – áno, bude možnosť si doobjednať testy všetkými rodičmi

Dieťa zostáva doma v prípade pozitívneho AG testu

Konkrétne sťažnosti ohľadom stravy a hygieny – prosím kontaktovať pani riaditeľku čo najskôr

 • Výber členského príspevku cez internetbanking: prebehol bez problémov, radi by sme vyberali príspevok výhradne cez IB s minimum hotovostného výberu vzhľadom na: jednoduchosť, bezpečnosť, úsporu času.

Prosím dôverníkov, aby zaslali na mail stručnú informáciu o výbere príspevku: počet rodičov čo zaplatili, počet rodičov, koľkí nezaplatili, a aby oslovili neplatičov v prípade, že majú výber menej ako 95% zo všetkých rodičov triedy.

Tento príspevok je zameraný na podporu školy a aktivity detí, viď návrh rozpočtu. Za všetky minulé roky rodičia podporovali školu a svoje deti na škole. Úspešnosť výberu v minulosti viac ako 95%.

 • Ponuka rôznych inovatívnych učení: Tento typ učení si vyžaduje čas na prípravu. Ponuky je možné zasielať na školu, na pani riaditeľku, ale je potrebné rešpektovať školu, či sa pre dané učenie rozhodne. V súčasnosti máme pandémiu.
 • Správa o hospodárení zaslaná v osobitnom maili. VV ju bude diskutovať ešte s hospodárkou a bude zverejnená na webe.

Aktivity:

Aktivita pre dôverníkov: poslať link a informáciu o členskom príspevku na ostatných trnavských základných školách.

Aktivita pre VV: konsolidovať informácie o členkých príspevokoch a pripraviť podklad na budúcu schôdzu

Prosím dôverníkov, aby zaslali na mail stručnú informáciu o výbere príspevku: počet rodičov čo zaplatili, počet rodičov, koľkí nezaplatili, a aby oslovili neplatičov v prípade, že majú výber menej ako 95% zo všetkých rodičov triedy.

Potreba ďalších finančných príspevkov, viď tabuľka, oslovíme rodičov ZŠ o dobrovoľný príspevok na konkrétne potreby školy cez maily a web.

VV bude Správu o hospodárení diskutovať ešte s hospodárkou a bude zverejnená na webe.

Zápisnicu vyhotovila Martina Poliačiková.

Pre štatutárne účely zvolení členovia orgánov poskytnú dátum narodenia do zápisnice pri podpise.

Podpisy a dátum podpisu, dátum narodenia pre tretie strany (napr. Banky)

Predseda VV

Podpredseda VV

Predseda Revíznej komisie

Zápisnica Dňa 21. septembra 2021

Dňa 21. septembra 2021

Zápisnica

Schôdza sa konala prezenčne. Prítomní: 24 dôverníkov z 33 tried, pani riaditeľka Mgr. Žofia Halásová, zástupkyňa I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, pre II. stupeň Mgr. Alica Baranová, Ing. Martina Poliačiková a Monika Žitňanská.

Agenda

 1. Hlasovanie do orgánov občianskeho združenia:

Voľba predsedu VV Martina Poliačiková, počet hlasov 23 z 33

Voľba podpredsedu VV Kristian Kolev, počet hlasov 23 z 33

Voľba hospodára VV Monika Žitňanská, počet hlasov 23 z 33

Voľba tajomníka VV Miriam Čapošová, počet hlasov 23 z 33

Voľba predsedu revíznej komisie, Ivana Fiffiková, počet hlasov 23 z 33

 • Informácia o výbere dobrovoľného príspevku:
  • Výška dobrovoľného príspevku je 12 EUR na žiaka a je použitý v zmysle stanov občianskeho združenia.
  •  Môže byť vyberaný v hotovosti aj bezhotovostne.

Triedny dôverník sa dohodne s triednou učiteľkou na spôsobe výberu. Ak sa dohodnú aj na bezhotovostnom výbere, je potrebné požiadať triedneho učiteľa, aby si deti napísali oznam alebo sa opýtať rodičov prostredníctvom Edupage, či budú rodičia platiť príspevok v hotovosti alebo bezhotovostne. Bezhotovostný príkaz na úhradu musí obsahovať meno a priezvisko dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje, plus rodič musí poslať mailom potvrdenie triednemu učiteľovi, prípadne dôverníkovi o realizovanej platbe z internetbankingu. Školu navštevuje 751 detí, je potrebné spraviť túto kontrolu po jednotlivých triedach. Je potrebné použiť IBAN na stránke https://www.rzsut.sk/ v sekcii Kontakt, prípadne naskenovať QR na našej stránke (Pod sekciou Prihláška je sekcia Platobný predpis) https://www.rzsut.sk/prihlaska-2/platobny-predpis/.

Prosím o úhradu do 15. októbra 2021.Po 15. októbri je možné platiť len elektronicky, aby sme sa vyhli bankovým poplatkom za malé sumy.

Ak má niekto viac detí navštevujúcich Základnú školu SUT môže platiť príspevok postupne po mesiacicoch.

 • Noví dôverníci prosím preštudujte si Stanovy RZ SUT na webovej stránke (www.rzsut.sk), aby ste porozumeli, ako fungujeme, čo financujeme.
 • Dôverníci tried prvákov, prosím požiadajte rodičov, aby po zaplatení členského príspevku 12 eur vyplnili prihlášku do našeho občianskeho združenia cez https://www.rzsut.sk/prihlaska-2/
 • Pripomienky

Otázka: krúžky: Zatiaľ je možné miešať deti na 4 krúžky: tvorivé dielničky, YTA, mažoretky, veda. Postupovať sa bude vždy v zmysle aktuálnej vyhlášky Regionálneho úradu zdravotníctva.

Parkovanie autobusov pred školou je nebezpečné pre deti. Návrh: je možné požiadať poslancov na VMČ v stredu 25. septembra 2021 o 17.00 hod. o pomoc. Výkonná rada bude kontaktovať mesto, kedy začne prestavba pred školou, prípadne sa pokúsi zúčastniť daného zasadnutia. Získané informácie viď Príloha.

Pripomienka k chýbaniu triedneho učiteľa: Odpoveď: V triede zastupuje triedneho učiteľa jeden stály učiteľ.

Testovanie antigénnovými testami je dobrovoľné. Nie je povinné. Je odporúčané z Ministerstva školstva.

Prosba, aby známky boli zapísané v deň, kedy ju dieťa dostane, nie nárazovo, napr. po dvoch týždňoch.

Prosba, aby ku každej známke bola informácia, za čo ju dieťa dostane.

Otázka objasnenia systému elektronickej ospravedlnenky. Odpoveď: elektronická ospravedlnenka je  upravovaná manuálne podľa toho, koľko hodín žiak vynechá v prípade potreby.

Rodič môže ospravedlniť 5 po seba idúcich dní (ráta sa aj sobota, aj nedeľa).

Pripomienka Impako: zabuchujú sa dvere na WC. Školník je k dispozícii

Impako: Nezvoní- treba doriešiť, aby deti boli upozornené

Členstvo v ZRPŠ potrebné zistiť, kto sa prihlásil a kto nie.

Pripomienka na stravovanie a toalety diskutovaná na Rade rodičov.

Otázka, či budú interné krúžky pre II. Stupeň. Odpoveď: Áno, budú.

Otázka, či bude monitoring, ano predbežne bude: 9 ročník v apríli a 5 ročník v máji.

Či je možné, aby predmety Matematika, SJL a ANJ boli počas prvej, druhej, tretej, štvrtej hodiny a nie cez piatu, šiestu, siedmu hodinu. Odpoveď: Rozvrh je tvorený programom s podmienkami a ešte aj manuálne vylepšovaný.

Otázka, či je možné knihy na nemčinu zakúpiť cez dotáciu alebo cez rozpočet občianskeho združenia. Odpoveď: Súčasné knihy boli vybrané učiteľmi nemeckého jazyka a nenachádzaju sa v zozname dotovaných Ministerstvom školstva. Učebnica nemčiny pokrýva 7. a 8. ročník (je na dva roky). Kroky do budúcna: Je možnosť urobiť burzu kníh na konci školského roka prostredníctvom učiteľov nemeckého jazyka alebo občianskeho združenia, prípadne knihy môžu byť aj darované škole. Proces: učitelia nemeckého jazyka musia každý rok potvrdiť platnosť knihy pre nasledujúci školský rok a nasledne je možné spraviť burzu medzi deťmi, čim sa podporia environmentálne zručnosti deti. Dohodneme sa so školou, či je nutné aby túto burzu viedlo občianske združenie. Prosím dôverníkov, aby upovedomili rodičov 8. a 9. ročníkov, že bude možné danú knihu odkúpiť a teda, aby bola v zachovalom stave.

Dôverník chýba v nasledujúcich triedach: 5.A a 9.A. Prosím zástupkyňu, aby požiadala triednych učiteľov, aby vykonali voľbu triedneho dôverníka.

Aktivity:

Novozvolení dôverníci prosím preštudujte si Stanovy RZ SUT na webovej stránke.

Dôverníci tried prvákov, prosím požiadajte rodičov, aby po zaplatení členského príspevku 12 eur vyplnili prihlášku do našeho občianskeho združenia cez https://www.rzsut.sk/prihlaska-2/

Dôverníci kontaktujte triedneho učiteľa ohladom výberu platby členského príspevku.

Predseda a hospodár sa pozrú na zjednodušenie položiek rozpočtu, VV updatne stránku.

Prosím dôverníkov, aby upovedomili rodičov 8. a 9. ročníkov, že bude možné danú knihu odkúpiť a teda, aby bola v zachovalom stave.

Zápisnicu vyhotovila Martina Poliačiková v spolupráci s Miriam Čapošovou.

Pre štatutárne účely zvolení členovia orgánov poskytnú dátum narodenia do zápisnice pri podpise.

Podpisy a dátum podpisu, dátum narodenia pre tretie strany (napr. Banky)

Predseda VV

Podpredseda VV

Predseda Revíznej komisie

Hospodár VV

Tajomník VV

Príloha č. 1. k otázke: nebezpečné parkovanie autobusov pred školou

Priorita vedenia mesta Trnava: viď rozpočet 2021 https://www.trnava.sk/userfiles/file/2_aktualizacia_rozpoctu_polrok_vyhodnotenie.pdf, strana 43, bod 1.1.2.5

24. septembra 2021 poslaný mail na Arriva Trnava

Odpoveď zo spoločnosti Arriva ohľadom chybného parkovania autobusu na prechode pred školou: Toto je chyba vodiča, budeme to s ním riešiť. A je to zrelé na pokutu a smutné, keď si vodič autobusu neuvedomí sám, ako stojí. Je to nový vodič, budeme to s ním riešiť. Ospravedlňujeme sa.

24. septembra 2021 poslaný mail na vedenie mesta Trnava,

Odpoveď zástupcu mesta, úsek inž. urbanizmu a územno-tech. informácií, odbor územného rozvoja a koncepcií, kedy začne prestavba Modernizácia Špačinskej ulice na základe petície a stažnosností ďalšich obyvateľov mesta

Spomínané okružné križovatky sú súčasťou projektu ,,Modernizácia dopravného priestoru Špačínskej cesty v Trnave“. Mesto Trnava dostalo informáciu že sa začalo územné konanie na predmetnú stavbu. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia sa začne pracovať na projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie. Následne sa začne stavebné konanie, po jeho úspešnom ukončení, príde k realizácií predmetnej stavby.

 Modernizácia dopravného priestoru na Špačínskej ceste je jednou z priorít mesta.

 Zároveň správu posielam aj kolegom, ktorý majú na starosti autobusovú dopravu a komunikáciu s dopravcom, aby  tento problém odkomunikovali, tak aby autobus už nestál na priechode

Poznámka: história riešenia nebezpečnej dopravnej situácie pred školou občianskym združením

V máji 2018 sme rokovali s vedením mesta o petícii občanov mesta Trnava – pocet vyzbieranych podpisov vyše 600. Požadovali sme kruhové objazdy: ulica Hlubika vs Salezianska, ulica Parasutistov vyjazd od školy. Vzhľadom na potrebu vypracovania štúdie, či sa kruhový objazd zmestí a aj odhadovaná doba realizacie 5 rokov, sme sa dohodli na rýchlom riešeni zúženia cesty pred Základnou školou Slov. učeného tovarišstva.

Pani Šedivá, dôverníčka triedy, je v kontakte s poslancom Gronským, zúčastníla sa zasadnutia VMČ Sever dnes na ZŠ SUT 23. Septembra 2021: Požiadavka:

Ako dočasné riešenie navrhujem vybudovanie dočasného vyhradeného parkovacieho miesta / miest pre autobusy v inej časti, napr. na ľavej strane ulice Jána Hlubíka v smere od kostola na Špačinskú cestu. 

Zápisnica zo dňa 17. mája 2021

Online účastníci: 18 dôverníkov, zástupca školy pani riaditeľka Žofia Halásová, Martina Poliačiková (predseda VV), Tomáš Naňo (predseda RK),

Celkový počet dôverníkov: 32

Hlasovanie prebehlo elektronicky.

Schôdza sa konala online kvôli zhoršenej pandemickej situácii na Slovensku. Schôdzu viedla Martina Poliačiková, predseda VV RZ SUT.

Agenda

 1. Úvod (prezencia)
 2. Informácia o ukončenych aktivitách
  1. Bankový účet bol otvorený s dispozičným právom pre hospodára a pre predsedu VV
  1. GDPR bolo zverejnene na webovej stránke
  1. Tvorba webovej a FB stránky
  1. Bolo spustené prihlasovanie členov online, v súčasnosti evidujeme okolo 200 prihlášok. Stav poskytne predseda k 1.9.2021.
  1. Bola kontaktovaná autobusová spoločnosť Arriva s prosbou, aby autobusy neparkovali na ulici Parašutistov kvôli nebezpečným situáciam. Arriva odpísala, že komunikuje s mestom dlhodobo o zvýšení bezpečnosti v okolí školy, zatiaľ však neúspešne.
 3. Otvorené aktivity: viac platieb cez internetbanking, harmonizácia/zjednotenie správy o rozpočte vs správe o hospodárení – diskusia v pláne máj/jún 2021
 4. Správa o použití finančných prostriedkov (p. Poliačiková, Príloha č. 1 k zápisnici)

Aktuálny zostatok k 22.5.2021 : 6525,24 EUR

Pohyby na účte: Nákup didaktických pomôcok, hudobných a matematických pomôcok, bankové poplatky, viď Príloha: Správa o hospodárení

 • Správa o revíznej kontrole (p. Naňo, Príloha č. 2 k zápisnici): Bude dodané
 • Granty: žiadosť o grant na TTSK nebola úspešná, žiadosť o grant vo výške 700 Eur od ZSE bola úspešná na športové pomôcky
 • Júnový festival – info o festivale, o možnostiach prihlásenia, prosba o pomoc dôverníkov, všetko je na webe.

Hlasovanie o príspevku 1 Eur zo ZRPS: Zúčastnilo sa: 23. Súhlasilo: 16. Nesúhlasilo: 7.

Prezentujúci budú mať očkovanie, alebo platný antigénový test, prípadne iné požiadavky regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Akcia sa uskutoční len v prípade, že to pandemická situácia dovolí. V prípade, že 1-3 žiaci z triedy nebudú môcť zaplatiť vstupné, prosím kontaktujte predsedu VV (Poliačiková). Predseda ešte odobrí akciu v súlade s Covid obmedzeniami s regionálným úradom verejného zdravotníctva.

 • Pripomienky z tried:
  • Alergény v Edupage: veľmi neprehľadne zverejnené. Odpoveď: Vo štvrtok treba prísť za vedúcou jedálne a prediskutovať jednotlivé alergény s ňou.
  • Prosím preveriť možnosť, aby sa pracovné zošity z angličtiny kupovali v júni a nie v septembri. Pani riaditeľlka potvrdila preverenie.
  • Deti nemali cez online vyučovanie informatiku, ktorá mohla byť využívaná na vysvetlenie ako pracovať s programom Teams. Odpoveď: Škola nedostala školenie k programu Teams, takže takéto školenie nemohla ani poskytnúť deťom. Keďže žiaci pracovali s počítacom celú online dobu, nebolo potrebné zadávať ďaľšiu hodinu informatiky.
  • Prečo sa deti neučili podľa existujúceho rozvrhu 1:1, ale boli im odobraté hodiny?Odpoveď: Ministerstvo školstva, Pedagogický ústáv stanovili počet online hodín, škola tieto hodiny ešte aj navýšila.
  • Je možné, aby učitelia jednotlivých predmetov odporučili vhodné online zdroje s (i) atraktívnou možnosťou zopakovania si učiva, ktoré si mali deti osvojiť v tomto ročníku; (ii) možnosťou zmysluplného pretestovania svojich znalostí? Zdrojov na webe je kopa, ako rodičia ich však nedokážeme efektívne vyhodnotiť. Odpoveď: Pani riaditeľka preverí s vyučujúcimi.
  • Stravovanie: Je možné poskytnúť deťom soľ na dochutenie jedla? Odpoveď: jedlo spĺňa normy, soľnička je pri deťoch zakázaná, soľ nemôže byť poskytnutá voľne na stoloch vzhľadom na vek detí, je možné na zodpovednosť rodiča deťom pribaliť soľ.
  • Stravovanie: Vlasy v strave. Odpoveď: Prosím nahlásiť vlasy v strave dozornému personálu.
  • Hygiena na toaletách. Toalety sú umývané po každej prestávke. Rodičia majú deťom pripomínať správne hygienické návyky. Konkrétne sťažnosti adresovať na riaditeľku.
  • Prečo sa nevyučovala angličtina? Odpoveď: Angličtina nie je povinná pre 1. a 2. Ročník
 • Pripomienky zástupcov školy: dvor bude financovaný z európskych fondov. Otázky adresovať na primátora. Úspešnosť online výučby veľmi vysoká, iba 4 deti sa nepripojili zo cca 770 detí.
 • Prosím zdieľajte v rámci triednych aktív, že hľadáme nasledovných dobrovoľníkov na výpomoc: Pomoc s webom (grafická plus jazyková úprava), Pomoc s tvorbou a aktualizáciou zoznamu členov, Poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní pre občianske združenie
 • Smerovanie združenia – Budovanie dôvery, diskusia nabudúce stretnutie.
 • Budúca schôdza: koniec septembra 2021

Uložené aktivity:: viac platieb cez internetbanking, harmonizácia/zjednotenie správy o rozpočte vs správe o hospodárení, revízna správa, stav členstva k 1.9.2021

Zápisnica z RR zo dňa 5. októbra 2020

Ustanovujúca schôdza

V 32 triedach boli zvolení 32 dôverníci triedy.

Online účastníci: 23 dôverníkov, zástupca školy pani riaditeľka Žofia Halásová, Martina Poliačiková (predsedkyňa za šk. Rok 2019/2020), Tomáš Naňo (kandidát do VV)

Ustanovujúca schôdza sa konala online kvôli zhoršenej pandemickej situácii na Slovensku. Schôdzu viedla Martina Poliačiková, predseda Rady rodičov zvolený v školskom roku 2019/2020.

Agenda

 1. Pani Poliačiková informovala o ukončených aktivitách uložených Radou rodičov v minulom školskom roku a o teste platby členského príspevku cez IB:

1.1. zrušenie bankového účtu vedeného pod SRRZ (účet bol zrušený k 21. septembru 2020, žiadosť bola banke komunikovaná koncom augusta),

1.2. vystúpenie zo SRRZ k 31. augustu 2020 (SRRZ poslala potvrdenie  30. septembra 2020),

1.3. informácia o teste platby dobrovoľného rodičovského príspevku internetbankingom: platba členského poplatku je možná za nasledovných podmienok: triedny dôverník alebo iná osoba poveraná triedou urobí konsolidáciu za triedu, učiteľ poskytne zoznam žiakov triedy, platobný príkaz bude obsahovať meno žiaka, triedu a potvrdenie o platobnom príkaze bude doručené emailom dôverníkovi, resp. inej osobe poverenej triedou. Potvrdenie o vykonanej platbe je potrebné, lebo konsolidácia sa robí na úrovní učiteľa (hotovosť) a dôverníka (internetbanking),

1.4. Správa o hospodárení (príloha k zápisnici, prezentácia)

2. Hlasovanie o založení občianskeho združenia s názvom Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z.:  Počet hlasov schvaľujúcich založenie občianskeho združenia: 22 z 32

3. Hlasovanie o stanovách nového občianskeho združenia, počet hlasov schvaľujúcich stanovy 26 z 32 (okrem online učastníkov, sa pridali aj ďalší dôverníci)

4. Voľby do orgánov občianskeho združenia

Voľba predsedu VV Martina Poliačiková, počet hlasov 22 z 32

Voľba podpredsedu VV Kristian Kolev, počet hlasov 22 z 32

Voľba hospodára VV Monika Žitňanská, počet hlasov 21 z 32

Voľba tajomníka VV Miriam Čapošová, počet hlasov 22 z 32

Voľba predsedu RK Tomáš Naňo, počet hlasov 22 z 32

5. Schválenie nákupu hnuteľného majetku pre školu v hodnote 2500 Eur, počet hlasov schvaľujúcich nákup 22 hlasov z 32

6. Pripomienky z tried

 • momentálne pani riaditeľka neplánuje rozdeliť vstupy, deti sú chránené rúškami
 • niektoré krúžky sú ponúkané iba pre kolektív jednej triedy, niektoré krúžky sú ponúkané ako zmiešané z viacerých tried, je na rodičovi, či dieťa do zmiešaného krúžku prihlási
 • požiadavka kurzu angličtiny pre 1. stupeň, pani riaditeľka prisľúbila, že sa spýta voľných učiteľov angličtiny
 • ŠKD triedy sú spajané maximálne dve triedy,a to od začiatku školského roka v súlade s hygienickými nariadeniami o kolektívoch
 • momentálne časové nastavenie obedov sa nebude meniť (už bolo niekoľkokrát diskutované, toto je zatiaľ najlepšie riešenie pre oba stupne)
 • online vyučovanie je možné zo dňa na deň, podľa pandemickej situácie
 • časy zvonenia v edupage rozdielne ako reálne časy zvonenia – pani riaditeľka prisľúbila, že skontroluje edupage
 • časť členského prípsevku za minulý rok sa nebude vracať, pretože škola má zvýšené náklady spojené s hygienickými opatreniami
 • Rada rodičov prosí dôverníkov, aby požiadali rodičov neparkovať a neblokovať autami vstup do školy
 • Pripomienky, ktoré budú diskutované na nasledujúcej schôdzi: možnosť znížiť rodičovský príspevok pre rodiny s väčším počtom detí, možnosť zvýšiť rodičovský príspevok na nasledujúci školský rok,  možnosť zavedenia čipov pre vstup do školy

7. Pripomienky z tried

Uložené aktivity: preverenie GDPR pre RR, VV a RK, príprava prihlášky a GDPR pre členov, sprievodný list pre rodičov

Predbežný termín budúcej schôdze 23. november 2020

Podpis predsedu VV RZ SUT

Podpis podpredsedu VV RZ SUT

Podpis predsedu RK RZ SUT

Zápisnica z Rady rodičov zo dňa 30. novembra 2020

Online účastníci: 22 dôverníkov, zástupca školy pani riaditeľka Žofia Halásová, Martina Poliačiková (predseda VV), Tomáš Naňo (predseda RK), Janette Omastová Novotná (zástupkyňa 1. stupňa).

Celkový počet dôverníkov: 32

Hlasovanie prebehlo elektronicky.

Schôdza sa konala online kvôli zhoršenej pandemickej situácii na Slovensku. Schôdzu viedla Martina Poliačiková, predseda VV RZ SUT.

Agenda

 1. Úvod (prezencia)
 2. Informácia o založení občianskeho združenia, ďalšie kroky

2.1. Žiadosť na registráciu bola podaná, dodatočné otázky odpovedané a akceptované MV (komunikované mailom zatiaľ), v najbližších dňoch by malo prísť potvrdenie z MV.

2.2. Nasledujúce aktivity VV po obdržaní potvrdenia z MV: žiadosť o IČO, otvorenie bankového účtu, mailovej schránky, tvorba web stránky. Web stránka bude slúžiť na prezentáciu občianskeho združenia, prihlasovanie členov, na publikovanie oznamov, stanov, rozpočtu, správ o hospodárenie, kontaktných údajov.

2.3 Pan podpredseda Kolev: info o nákladoch s webom (odhad 30 Eur ročne), čo bude obsahovať, môže pomôcť s tvorbou

2.4. Hlasovanie o dispozičnom práve k bankovému účtu pre hospodárku a predsedu VV. Dispozičné právo zahŕňa založenie účtu, pohyby na účte a zrušenie účtu. Elektronického hlasovania pre túto otázku sa zúčastnilo 29 dôverníkov.Výsledok: 29 dôverníkov súhlasilo s týmto právom pre hospodárku a predsedu VV.

2.5. Hlasovanie o tvorbe webu. Elektronického hlasovania pre túto otázku sa zúčastnilo 29 dôverníkov. Výsledok 29 dôverníkov súhlasilo s tvorbou webu.

2.6. GDPR pre štatutárov občianskeho združenia a členov občianskeho združenia zisťuje pani Slaninová. Túto otázku zodpovieme v najbližších dňoch.

3. Správa o použití finančných prostriedkov (p. Žitňanská, Príloha č. 1 k zápisnici) Poznámka v najbližšej dobe zjednotíme položky rozpočtu a správy o použití finančných prostriedkov, aby bola možnoť porovnania a zároveň, aby bolo použitie finaných prostriedkov transparetné.

4. Správa o revíznej kontrole (p. Naňo, Príloha č. 2 k zápisnici): Nebola zistená žiadna nezhoda v účtovaní ani v bankových prevodoch. Revízna komisia dala hospodárovi Výkonného Výboru odporúčania.

5. Téma: čipy pre žiakov. Táto otázka je z minulého stretnutia RR. Uskutočnili sme prieskum, ktorého sa zúčastnilo 354 rodičov zo 758 žiakov. 216 (61%) rodičov vyjadrilo súhlas s čipovaním, 104 rodičov (29,4%) nemá záujem o čipovanie. 34 (9.6 %) rodičov nevie sa k tejto otázke momentálne vyjadriť. Na RR rodičov prebehlo hlasovanie, či RR súhlasí so zavedením čipov od budúceho školského roka. Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov RR. 3 členovia vyjadrili súhlas so zavedením čipovania, 14 členov RR nesúhlasilo so zavedením čipovania, 8 členov RR uprednostňuje diskutovať túto tému s rodičmi v nasledujúcom období. Na základe týchto výsledkov hlasovania a tiež prieskumu budeme o tejto otázke rokovať v nasledujúcém období.

6. Návrh rozpočtu Hlasovania o návrhu rozpočtu sa zúčastnilo 28 členov RR. Návrh rozpočtu V2 odsúhlasili 28 členovia RR. V3 zohľadňujúca náklady na čipovanie v tomto šk. roku nie je odsúhlasená, keďže proti čipovaniu boli 14 členovia RR (viď hlasovanie bod 5 tejto zápisnice). RR hlasovala aj o ponechaní dobrovoľného členského poplatku vo výške 12 EUR pre nasledujúci školský rok. Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov RR,  21 členov RR súhlasilo ponechať príspevok vo výške 12 EUR, 4 členovia boli proti. Členovia RR rodičov hlasovali aj o postupe, ktorý bude platiť v prípade zmien v schválenom rozpočte. Predseda VV Martina Poliačiková navrhol nasledovnú  delegáciu, aby rozpočet, ktorý už raz bol schválený RR, nebol menený úplne bez vedomia RR. Riaditeľstvom sa rozumie pani riaditeľka školy, respektíve ňou poverená osoba.Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov RR, 27 súhlasilo s nasledovnou delegáciou.

Zmeny medzi položkami v rozpočte môže riaditeľstvo školy robiť nasledovne
zmeny v rozpočte do 150 Eur dohoda medzi riaditeľstvom školy a hospodárkou
zmeny v rozpočte od 151-300 medzi VV a riaditeľstvom školy
zmeny v rozpočte od 301 rozhodne RR po rokovaní s riaditeľstvom školy

7. Otvorené otázky: Možnosť znížiť rodičovský príspevok pre rodiny s väčším počtom detí, pre rodiny poberajúce hmotnú núdzu: vzhľadom na to, že všetky deti sa zúčastňujú akcií financovaných z príspevkov nie je možné tejto požiadavke vyhovieť. RR diskutovala, že je možné rodinám s väčším počtom detí umožniť platenie vo viacerých mesiacoch, a teda nie  len v septembri-októbri daného školského roka.

8. ďalšie pripomienky z tried

8. 1 Je potrebne aj pre končiacich žiakov vybaviť čip na 2. polrok? RR sa dohodla, že tento školský rok nebude zavádzať čipy. 

8.2 Trieda 5. C: dokedy budú deti v azbestovej triede v impaku? Odpoveď pani riaditeľky, azbest je vybraný, na začiatku druhého polroka 2020/2021 budú deti presunuté do pavilónu B.

8. 3. Prosba, aby pani účiteľky dohliadali, aby rúška mali deti aj na nose, aj na ústách. Odpoveď pani riaditeľky: Škola dohliada na správne nosenie rúšok.

8. 4. Prosba, aby napr. na edupage boli dostupné a denné aktualizované informácie o práve preberanom učive a zadaných domácich úlohách. Odpoveď: Učiteľ komunikuje s rodičmi cez mail o preberanom učive.

8. 5. Prosba, ak je trieda v karanténe, je možné posielať oficiálnu zápisnicu z hygieny potrebnú pre zamestnávateľa skôr? Odpoveď: škola posiela zápisnicu z hygieny hneď, dostáva ju však často neskôr.

8. 6. Prosba: čistota a úroveň chlapčenských toaliet na 2. stupni, syn sa sťažuje, že sú špinavé, kabínky sa nedajú zamknúť.  Odpoveď školy: upratovačky non stop dezinfikujú, a zároveň sú výchovne riešené problémové deti.

8. 7. Ráno pri odprevádzaní dcéry do školy, sa uz párkrát stalo, že na mieste, kde zvyknú stáť autá rodičov detí, teda na ulici Parašutistov, stáva autobus MHD. Navyše na mieste, ktoré len pred pár dňami nechala škola opraviť, lebo sa tam prepadávala vozovka. Navrhujem, aby škola oslovila dopravný podnik mesta Trnava, ktorý prevádzkuje MHD a snažila sa dojednať, aby tam ráno nestáli, nakoľko situácia okolo rannej premávky pred školou býva uz aj tak niekedy kritická, taktiež nie je to ani na trase autobusov MHD, a navyše deťom hrozí, že ak budú spoza autobusu vybiehat alebo prechádzať na druhú stranu cesty, tak ich zachytí auto a hrozí nehoda. Odpoveď: občianske združenie môže požiadat MHD o riešenie nebezpečnej situácie pre deti.

8. 8. Prosba, v prípade že učitelia majú nápady ako zefektívniť komunikaciu s rodičmi cez edupage, nech si ich pripravia a pošlú na občianske združenie a dôverníci budú distribuovať na rodičov

9. Pripomienky zástupcov školy: informácia  možnom nástupe detí už v decembri. Vedenie školy čaká na pokyny.

Uložené aktivity: preverenie GDPR, tvorba web stránky, mailovej adresy, otvorenie bankového účtu, spustenie prihlasovania členov, podnety od rodičov a členov rady, čo by bolo možné financovať z rozpočtu nasledujúci školský rok

Predbežný termín budúcej schôdze  koniec apríla, začiatok mája 2021

Príloha č. 1 Správa o použití finančných prostriedkov

Príloha č. 2 Správa o revíznej kontrole

Podpis predsedu VV RZ SUT

Podpis podpredsedu VV RZ SUT

Podpis predsedu RK RZ SUT