Zápisnica Jún

Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z. , Nám. Slovenského učeného tovarišstva 15, 917 01 Trnava

Dňa 8. júna 2022

Zápisnica

Schôdza sa konala prezenčne. Prítomní: 17 dôverníkov z 33 tried (jeden z dôverníkov zastupuje dve triedy), poverený vedením školy PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., zástupkyňa pre I. stupeň pani Mgr. Janette Omastová Novotná, pre II. stupeň Mgr. Alica Baranová, predseda VV Rady rodičov Ing. Martina Poliačiková.

Agenda

  1. Výška príspevku bola schválená na nasledujúci školský rok vo výške 20 Eur na dieťa. Príspevok sa platí za maximálne tri deti na rodinu, čiže maximálne 60 eur. Príspevok bol zvýšený na základe nasledujúcich faktov: súčasný príspevok už nestačí na pokrytie potrieb školy, príspevok nebol upravený viac ako 10 rokov, za ostatných šesť mesiacov roku 2022 inflácia SR výrazne stúpla (Štatistický úrad SR, apríl 2022 uvádza 11,8 %), na iných základných školách sa platí príspevok na dieťa 20 eur (aj viac, viď príloha).

Príspevok je možné vyberať od septembra do 15. novembra predmetného školského roku, vzhľadom na to, že Rada rodičov schvaľuje rozpočet koncom novembra. Výkonný výbor Rady rodičov pošle ďalšie informácie dôverníkom vo veci platby na začiatku školského roka (preferencia platby na účet prevodom alebo cez Edupage, vo výnimočných prípadoch v hotovosti).

Hlasovanie: S hore spomínaným zvýšením súhlasilo 16 dôverníkov z 33 tried ( jedna dôverníčka má hlas za 2 triedy), 1 dôverník sa zdržal hlasovania, 0 dôverníkov nesúhlasilo s navrhovaným zvýšením príspevku.

Aktivita pre dôverníkov a vedenie školy, aby postúpilo túto informáciu učiteľom: budúci rok vysvetliť dôvod zvyšovania a dať schváliť príspevok v rámci triednych aktív, stačí dať schváliť jednoduchou väčšinou (t. j. vyše 50% z tých, ktorí sa hlasovania zúčastnia). Netreba absolútnu väčšinu, keďže nemeníme stanovy, výška príspevku nie je v stanovách definovaná.

Poznámka: Rada rodičov je uznášaniaschopná podľa stanov, ak je na zasadnutí prítomná väčšina jej členov alebo, ak sa na elektronickom hlasovaní zúčastní väčšina jej členov. Keďže bolo prítomných 17 dôverníkov (17 hlasov) z 33, nebudem žiadať dodatočne ďalšie online hlasovanie.

2. Predseda VV Martina Poliačiková prezentovala novú zjednodušenú správu o hospodárení, ktorú vypracovala s hospodárkou. Budúči školský rok bude Výkonný výbor v spolupráci so školou komunikovať konkrétne plány na použitie finančných prostriedkov.

3. Informácia o zostatku na účte, krátka informácia, čo sa doteraz platilo (Monika Žitnanská),  prípadne revízna správa (Ivana Fiffiková) bude dodaná do konca školského roka.

4. Podnety zo školy a z tried a pripomienky boli diskutované s vedením školy a dôverníci boli informovaní a posunú danú informáciu na rodičov.

5. Otvorili sme diskusiu o 2% z dani cez Občianske združenie. Pán riaditeľ nám poskytne bližšie informácie o vedení neinvestičného fondu.

6. Webová  stránka Občianskeho združenia môže byť využívaná v budúcnosti na prezentáciu budúcich uchádzačov do Rady školy, aby mali rodičia viac informácií o kandidátoch, a mali možnosť rozhodnúť sa, koho podporia svojím hlasom. Predseda VV Martina Poliačiková požiadal Mesto Trnava o vyjadrenie, či aplikácia Edupage spĺňa podmienky na hlasovanie stanovené zákonom na voľbu zástupcov rodičov do Rady školy, vzhľadom na to, že niektoré školy ju odmietli používať.

Zápisnicu vyhotovila Martina Poliačiková.

Podpisy a dátum podpisu

Predseda VV

Podpredseda VV

Predseda Revíznej komisie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *