Usmernenie

Vrátednie duplicitných platieb.

Nakoľko sa v priebehu mesiaca December nahromadili duplicitné platby, vydávam toto usmernenie ako postupovať v prípade, že ste duplicitnú platbu do ZRPŠ uhradili.

 1. Platbu môžete ponechať na účte OZ- RZSUT ktorá bude považovaná za predplatné do budúceho školského roka.
 2. Môžete písomne alebo e-mailom požiadať o navrátenie platby a to týmto spôsobom: Napíšete mail na obcianskezdruzenierzsut@gmail.com do kópie kristian.kolev@centrum.sk a hospodár vám následne platbu vráti ale prosím uveďte všetky tri emailové adresy. Použite prosím tento vzor:

Žiadosť o navrátenie duplicitnej platby

meno a priezvisko

Dátum úhrady

číslo účtu z ktorého bola platba hradená.

žiadam o navrátenie duplicitnej platby na účet odosielateľa.

dátum

Ak by niekto chcel v písomnej podobe, som k zastihnutiu každé ráno 7:40 pred školou prípadne, na adresu Hviezdna 51 Trnava. Alebo prostredníctvom triedneho dôverníka.

Kandidáti do Rady školy 2022

Dobrý deň,

Radi by sme Vám po dohode s vedením OZ RZSUT – rodičovské združenie našej základnej školy, predstavili kandidátov do volieb rady školy

Prečo vybrať našich kandidátov?

Naši kandidáti reprezentujú vôľu celého rodičovského združenia. Budú hájiť záujmy Rady rodičov teda Vás. Individálny kandidát nemusí byť členom, ani dôverníkom a jeho kandidatúra nie je schválená našim združením. Preto si myslíme, že ponúkame lepšiu a demokratickejšiu alternatívu.

Naši kandidáti:

 1. Maria Rizzi

Štúdium

Univerzita Komenského, Špeciálna Pedagogika
Univerzita degli studi di Padova, Vývojová Psychologia,

Dobrovoľná výchovná činnosť v škole pre mentálne postihnuté deti, Opera di San Francesco, Vicenza, Taliansko
Kurz Efektívneho rodičovstva, Paolo Mazzetto, Castelfranco Veneto, Taliansko
Kurz Komunikačných zručností rodičia VS deti, Castelfranco Veneto, Taliansko
Kurz Starostlivosti o zverené deti, Riese Pio X, Taliansko
Kurz Pet therapy, Portogruaro, Taliansko
Školenie „Intergeneration“, zamerané na vytváranie priestorov pre seniorov v spolužití s deťmi v predškolskom veku, podľa vzoru Providence Mount St. Vincent

Zamestnanie
-MZV SK
-iné
-Zodpovedná koordinátorka logistiky pri presunoch osôb a vecí

Ciele

Upevňovať a rozvíjať harmonické medziľudské vzťahy v prostredí, v ktorom žijem. Pomáhať vytvárať priestor v rámci školy, kde pedagogovia a deti nájdu ideálne podmienky na výuku a štúdium.

2. Kristián Kolev

Kristián Kolev

Dobrovoľníctvu sa venujem v rámci RZSUt už dva roky ako podpredseda Rodičovskej Rady. Mojou funkciou je okrem iného správa internotovej stránky a sociálnych sietí. Aktívne som sa podieľal na organizácii a výbere prednášajúcich na Letný Festival pre deti našej ZŠ 20/21

V tomto roku plánujeme ďaľšie aktivity pre našich študentov a možno a snáď aj pre aktívnych rodičov s chuťou zapojiť sa. Zároveň sa snažím informovať RR o možnosti získania grantov, či predkladám návrhy aj na možnosti získavania iných finančných zdrojov pre našu školu. Napríklad formou reklamy a propagácie. Tiež sa ako triedny dôverník podieľam na spolurozhodovaní ako a kde tieto prostriedky využiť pričom uprednostňujem ich využitie v prospech detí.

Z osobného života som Študoval som Ekonómiu a managment na VSP v Ostrave, teraz rekonvalescenčne študujem ESPO FSF UCM.

Pracujem v oblasti stavebníctva, ale v papierovej forme – robím Inžiniering, teda vybavovanie stavebných povolení a agendy stavebných, územných, kolaudačných (atď) konaní. Vedomosti a skúsenosti z pracovnej oblasti aplikujem na naše Oz RZSUT, napríklad pri už spomínanej správe webu www.rzsut.sk, na ktorom nájdete informácie o našej činnosti.

zamestnanie: Inžinierska činnosť

Cieľ – Príjemné vzdelávacie prostredie detí a spokojnosť ich rodičov.

Rozpočet 2021/2022

Schválený Dňa 1. decembra 2021

Položky  €
1 –Modernizácia 1.stupeň1000
  – Modernizácia 2.stupeň1000
   – Vybavenie ŠKD500
   – Vybavenie II.stupeň, pomôcky, zbierky, hry…500
2 Ceny žiakom za úspechy v olympiádach250
3 Rozlúčka žiakov 9.ročníka, testovanie 5., 9. roč150
4 Úprava areálu – výsadba0
5 Vybavenie lekárničky50
6 Športové akcie poriadané Kalokagatiou200
7 Záujmové útvary,turist. akcie, cestovné  a vstupné pre učiteľov na akcie200
8 Materiál na drobné opravy0
9 Nákup materiálu na výzdobu budov400
10 Deň detí, vianočné akcie300
11 Deň zdravia, Deň športu100
12 Tonery do tlačiarne, literatúra na informatiku, papier, školenie pre učiteľov1000
13 Poplatok – Neinvestičný fond60
14 Odmena žiakom za zber papiera, za aktivity mimo súťaž200
15 Odborné knihy a príručky pre pedagógov, metodiky100
16 Odmeny žiakom za výborné vých.vzdel.výsledky a reprezentáciu ZŠ v súťažiach790
17 Nákup zariadenia do tried, interaktívna tabuľa1500
18 Režijné náklady občianskeho združenia (kolky, bankové a postove poplatky, web)197
19 Knižnica0 €
20 Vybavenie telocvične 
SPOLU:8497

Júnový Festival

S dobrovoľníkmi v našej Rade rodičov a po dohode s pani riaditeľkou sme pripravili pre deti našej školy Júnový festival.

Júnový festival pre deti našej školy

Obdobie od 21.6.2021-29.6.2021 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

Cieľom je ponúknuť deťom aktivity na spestrenie času po klasifikačnom období a využiť kontakty rodičov.

Kurzy sme zamerali prevažne na zdravie, ekológiu, kultúru, prírodu, šport, bezpečnosť na internete.

Deti si vyberú kurzy po dohode s triednym učiteľom, ktoré chcú absolvovať a požiadajú rodičov o zaplatenie. Ceny sú symbolické, s výnimkou divadla.

Výber je na deťoch, ale okrem deťmi vybraných kurzov by som chcela požiadať o rodičov podporu kurzov

 • Zdravé kompetencie v digitálnom svete (zameraný viesť deti k tráveniu času mimo počítača a pripravený so psychológom Alešom Bednaříkom, ktorý sa tejto téme venuje)
 • a Virtuálny svet a ako sa chrániť pred zlodejmi dát a hesiel (pripravovaný v spolupráci s firmou ESET).
  Oba sú vhodné pre II. stupeň. Dostali sme mimoriadne nízke ceny na tieto kurzy.

V prípade záujmu bude možnosť sa prihlásiť na kurz Výchova k zdravým komptenciám v digitálnom svete aj pre rodičov. Prosím, aby rodičia poslali email, že majú záujem o tento kurz a my ich budeme kontaktovať po preverení kapacít a možností realizácie a ak to Covid opatrenia dovolia. Potrebujeme však vedieť približný počet záujemcov aj kvôli cene. Info o kurze bude na stránke v najbližších dňoch.

Kompletný zoznam všetkých kurzov:

 • Zdravé komptencie v digitálnom svete
 • Kras a jaskyne Malých Karpát
 • Výučba ľudového tanca
 • Fit telocvik s fyzioterapeutom
 • Aktivity s Tvorsadom
 • Aeroklub Trnava prednáška ( 8-9. ročník)
 • Aeroklub Trnava exkurzia ( II stupeň)
 • Návšteva divadla Jána Palárika v Trnave
 • Divadlo s Agape ( 1.stupeň)
 • Kurz prvej pomoci
 • Virtuálny svet: „Ako sa chrániť pred zlodejmi dát“
 • Zdravá výživa ako jesť zdravo a neunudiť sa? – Baterkáreň
 • Kde končí odpad? (s praktickou aktivitou) – Baterkáreň
 • Vymeňme si! – Baterkáreň
 • Ako pomôcť prírode – Baterkáreň
 • Separovanie – Baterkáreň
 • Druhá šanca veciam – Baterkáreň
 • Výroba prírodnej kozmetiky napr. vyroba mydla – Baterkáreň

*Prihlášku na kurzy vypĺňa triedny učiteľ*

V prípade otázok nech píšu na email obcianskezdruzenierzsut@gmail.com

Informácie o kurzoch budú zverejnené na našej stránke v najbližších dňoch: https://www.rzsut.sk/ a na facebooku.

Letáky:

Rozpočet na rok 2020/2021

Rozpočet RR pri ZŠ s MŠ v Trnave, NSUT 15 v šk.roku 2020/2021V2 Režia
 
1Modernizácia uč. pomôcok  – ŠKD700
   – 1.stupeň1000
   – 2.stupeň1000
2Ceny žiakom za úspechy v olympiádach250
3Rozlúčka žiakov 9.ročníka, testovanie 5., 9. roč.150
4Úprava areálu – výsadba200
5Vybavenie lekárničky50
6Športové akcie poriadané Kalokagatiou200
7Záujmové útvary,turist.akcie,cestovné  a vstupné pre učiteľov na akcie                             200
8Materiál na drobné opravy0
9Nákup materiálu na výzdobu budov290
10Fotografie na reprezentáciu50
11Deň detí, vianočné akcie300
12Deň zdravia, Deň športu100
13Toner do tlačiarne, literatúra na informatiku,papier536
14Knihy do žiackej knižnice300
15Poplatok – Neinvestičný fond60
16Odmena žiakom za zber papiera, za aktivity mimo súťaží200
17Športové náčinie350
18Odborné knihy a príručky pre pedagógov, metodiky100
19Odmeny žiakom za výborné vých.vzdel.výsledky a reprezentáciu ZŠ v súťažiach700
20Nákup zariadenia do tried1500
21Režijné náklady občianskeho združenia (kolky, bankové poplatky, poštové poplatky)200
22Sledovanie dochádzky pomocou čipov0
SPOLU: 8436

Prieskum o zavedení čipov

Otázka: Máte záujem o zavedenie čipov na sledovanie príchodu dieťaťa do školy a jeho odchodu zo školy?

Výsledky k 28. 11. 2020

Zúčastnilo sa 354 respondentov.

216 (61%) respondentov: Áno, mám záujem

104 (29,4%) respondentov: Nie, nemám záujem

34 (9.6%) respondentov: Neviem

Na RR rodičov prebehlo hlasovanie, či RR súhlasí so zavedením čipov od budúceho školského roka. Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov RR. 3 členovia vyjadrili súhlas so zavedením čipovania, 14 členov RR nesúhlasilo so zavedením čipovania, 8 členov RR uprednostňuje diskutovať túto tému s rodičmi v nasledujúcom období.

Záver: Na základe týchto výsledkov hlasovania a tiež prieskumu budeme o tejto otázke rokovať v nasledujúcém období.