Rozpočet na rok 2020/2021

Rozpočet RR pri ZŠ s MŠ v Trnave, NSUT 15 v šk.roku 2020/2021V2 Režia
 
1Modernizácia uč. pomôcok  – ŠKD700
   – 1.stupeň1000
   – 2.stupeň1000
2Ceny žiakom za úspechy v olympiádach250
3Rozlúčka žiakov 9.ročníka, testovanie 5., 9. roč.150
4Úprava areálu – výsadba200
5Vybavenie lekárničky50
6Športové akcie poriadané Kalokagatiou200
7Záujmové útvary,turist.akcie,cestovné  a vstupné pre učiteľov na akcie                             200
8Materiál na drobné opravy0
9Nákup materiálu na výzdobu budov290
10Fotografie na reprezentáciu50
11Deň detí, vianočné akcie300
12Deň zdravia, Deň športu100
13Toner do tlačiarne, literatúra na informatiku,papier536
14Knihy do žiackej knižnice300
15Poplatok – Neinvestičný fond60
16Odmena žiakom za zber papiera, za aktivity mimo súťaží200
17Športové náčinie350
18Odborné knihy a príručky pre pedagógov, metodiky100
19Odmeny žiakom za výborné vých.vzdel.výsledky a reprezentáciu ZŠ v súťažiach700
20Nákup zariadenia do tried1500
21Režijné náklady občianskeho združenia (kolky, bankové poplatky, poštové poplatky)200
22Sledovanie dochádzky pomocou čipov0
SPOLU: 8436

Prieskum o zavedení čipov

Otázka: Máte záujem o zavedenie čipov na sledovanie príchodu dieťaťa do školy a jeho odchodu zo školy?

Výsledky k 28. 11. 2020

Zúčastnilo sa 354 respondentov.

216 (61%) respondentov: Áno, mám záujem

104 (29,4%) respondentov: Nie, nemám záujem

34 (9.6%) respondentov: Neviem

Na RR rodičov prebehlo hlasovanie, či RR súhlasí so zavedením čipov od budúceho školského roka. Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov RR. 3 členovia vyjadrili súhlas so zavedením čipovania, 14 členov RR nesúhlasilo so zavedením čipovania, 8 členov RR uprednostňuje diskutovať túto tému s rodičmi v nasledujúcom období.

Záver: Na základe týchto výsledkov hlasovania a tiež prieskumu budeme o tejto otázke rokovať v nasledujúcém období.

Zápisnica z RR zo dňa 5. októbra 2020

Ustanovujúca schôdza

V 32 triedach boli zvolení 32 dôverníci triedy.

Online účastníci: 23 dôverníkov, zástupca školy pani riaditeľka Žofia Halásová, Martina Poliačiková (predsedkyňa za šk. Rok 2019/2020), Tomáš Naňo (kandidát do VV)

Ustanovujúca schôdza sa konala online kvôli zhoršenej pandemickej situácii na Slovensku. Schôdzu viedla Martina Poliačiková, predseda Rady rodičov zvolený v školskom roku 2019/2020.

Agenda

 1. Pani Poliačiková informovala o ukončených aktivitách uložených Radou rodičov v minulom školskom roku a o teste platby členského príspevku cez IB:

1.1. zrušenie bankového účtu vedeného pod SRRZ (účet bol zrušený k 21. septembru 2020, žiadosť bola banke komunikovaná koncom augusta),

1.2. vystúpenie zo SRRZ k 31. augustu 2020 (SRRZ poslala potvrdenie  30. septembra 2020),

1.3. informácia o teste platby dobrovoľného rodičovského príspevku internetbankingom: platba členského poplatku je možná za nasledovných podmienok: triedny dôverník alebo iná osoba poveraná triedou urobí konsolidáciu za triedu, učiteľ poskytne zoznam žiakov triedy, platobný príkaz bude obsahovať meno žiaka, triedu a potvrdenie o platobnom príkaze bude doručené emailom dôverníkovi, resp. inej osobe poverenej triedou. Potvrdenie o vykonanej platbe je potrebné, lebo konsolidácia sa robí na úrovní učiteľa (hotovosť) a dôverníka (internetbanking),

1.4. Správa o hospodárení (príloha k zápisnici, prezentácia)

2. Hlasovanie o založení občianskeho združenia s názvom Rodičovské združenie Nám. SUT Trnava, o. z.:  Počet hlasov schvaľujúcich založenie občianskeho združenia: 22 z 32

3. Hlasovanie o stanovách nového občianskeho združenia, počet hlasov schvaľujúcich stanovy 26 z 32 (okrem online učastníkov, sa pridali aj ďalší dôverníci)

4. Voľby do orgánov občianskeho združenia

Voľba predsedu VV Martina Poliačiková, počet hlasov 22 z 32

Voľba podpredsedu VV Kristian Kolev, počet hlasov 22 z 32

Voľba hospodára VV Monika Žitňanská, počet hlasov 21 z 32

Voľba tajomníka VV Miriam Čapošová, počet hlasov 22 z 32

Voľba predsedu RK Tomáš Naňo, počet hlasov 22 z 32

5. Schválenie nákupu hnuteľného majetku pre školu v hodnote 2500 Eur, počet hlasov schvaľujúcich nákup 22 hlasov z 32

6. Pripomienky z tried

 • momentálne pani riaditeľka neplánuje rozdeliť vstupy, deti sú chránené rúškami
 • niektoré krúžky sú ponúkané iba pre kolektív jednej triedy, niektoré krúžky sú ponúkané ako zmiešané z viacerých tried, je na rodičovi, či dieťa do zmiešaného krúžku prihlási
 • požiadavka kurzu angličtiny pre 1. stupeň, pani riaditeľka prisľúbila, že sa spýta voľných učiteľov angličtiny
 • ŠKD triedy sú spajané maximálne dve triedy,a to od začiatku školského roka v súlade s hygienickými nariadeniami o kolektívoch
 • momentálne časové nastavenie obedov sa nebude meniť (už bolo niekoľkokrát diskutované, toto je zatiaľ najlepšie riešenie pre oba stupne)
 • online vyučovanie je možné zo dňa na deň, podľa pandemickej situácie
 • časy zvonenia v edupage rozdielne ako reálne časy zvonenia – pani riaditeľka prisľúbila, že skontroluje edupage
 • časť členského prípsevku za minulý rok sa nebude vracať, pretože škola má zvýšené náklady spojené s hygienickými opatreniami
 • Rada rodičov prosí dôverníkov, aby požiadali rodičov neparkovať a neblokovať autami vstup do školy
 • Pripomienky, ktoré budú diskutované na nasledujúcej schôdzi: možnosť znížiť rodičovský príspevok pre rodiny s väčším počtom detí, možnosť zvýšiť rodičovský príspevok na nasledujúci školský rok,  možnosť zavedenia čipov pre vstup do školy

7. Pripomienky z tried

Uložené aktivity: preverenie GDPR pre RR, VV a RK, príprava prihlášky a GDPR pre členov, sprievodný list pre rodičov

Predbežný termín budúcej schôdze 23. november 2020

Podpis predsedu VV RZ SUT

Podpis podpredsedu VV RZ SUT

Podpis predsedu RK RZ SUT